Partij voor de Dieren teleur­ge­steld en boos over nieuwe regels inten­sieve veehou­derij


15 april 2010

Het provinciebestuur van Brabant heeft naar aanleiding van het burgerinitiatief tegen megastallen de nieuwe bepalingen voor de intensieve veehouderij gepresenteerd in een aangepaste versie van de Verordening Ruimte. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant is geschokt door de zeer soepele regelgeving, die allerlei ongewenste ontwikkelingen mogelijk maakt.

In de regels zoals nu door GS voorgesteld wordt een zeer ruime overgangstermijn gehanteerd. Agrarische ondernemers wordt de kans geboden om nu nog uitbreidingen van veehouderijbedrijven in gang te zetten, mits de plannen voor 1 januari 2011 ingediend worden. Ook kan GS allerhande ontheffingen verlenen voor verplaatsende bedrijven voor uitbreidingen en nieuwvestigingen tot een grootte van 3 ha. op maagdelijke grond. Dit terwijl er naar aanleiding van het burgerinitiatief is afgesproken dat er geen nieuwvestiging meer plaats zou vinden. Ook is er in de nieuwe tekst een mogelijkheid opgenomen om bedrijven met 20% uit te breiden voor het plaatsen van mestvergistingsinstallaties. Dit besluit is zonder enige inspraak van burgers tot stand gekomen. De gevolgen voor het buitengebied zullen aanzienlijk zijn.

De Partij voor de Dieren blijft ook haar vraagtekens zetten bij de toepassing van de term 'duurzame lokaties'. Op een dergelijke lokatie kunnen bedrijven uitbreiden mits het 'verantwoord' is voor omwonenden, natuur, milieu en landschap. Echter hoe gaat dit getoetst worden, en wordt hierbij recht
gedaan aan het voorzorgsprincipe?

Met de nu voorgestelde regels wordt geen recht gedaan aan de uitkomsten van het debat, laat staan aan de zorgen van burgers en alle ondertekenaars van het burgerinititief. De aangepaste Verordening ligt vrijdag 23 april voor in Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren gaat in samenwerking met andere partijen zich tot het uiterste inspannen om wijzigingen door te voeren die wél in het belang zijn van mens, dier en natuur.

Gerelateerd nieuws

Benefiet veiling moderne kunst t.b.v. zwerfdieren

Op zondag 11 april as vindt een unieke kunstveiling plaats in Cultuurpodium Azijnfabriek te Â’s-Hertogenbosch, ten behoeve...

Lees verder

Opinie: Voorbij de Grote Verhalen naar authentiek leiderschap

De macht van het CDA kalft langzaam af. Haar nauwe verstrengeling met de landbouw komt haar duur te staan. Landbouwminister...

Lees verder