Partij voor de Dieren vraagt om tijdige en volledige behan­deling burger­ini­ti­atief ‘Mega­stallen-Nee’.


10 oktober 2009

Den Bosch, 5 oktober 2009. Provinciale Staten debatteerden op 2 oktober over de te volgen procedure rond het burgerinitiatief ‘Megastallen-Nee’. De Partij voor de Dieren is het niet eens met het voorstel om maar de helft van de punten uit het burgerinitiatief te laten behandelen door Provinciale Staten. Bovendien is het rijkelijk laat om het burgerinitiatief pas in maart 2010 agenderen voor behandeling in PS. De fractie diende twee moties in.

In de eerste motie, die mede-ingediend werd door Groen Links en de SP, werd gevraagd om alle elf punten uit het burgeriniatief integraal te behandelen. Een aantal voorstellen zijn niet ontvankelijk verklaard omdat er korter dan vier jaar geleden een besluit over is genomen. Het burgerinitiatief is echter tevens ingediend als volkspetitie, en De Partij voor de Dieren is van mening dat als 33.000 bezorgde Brabantse burgers de politiek vragen om het hele plaatje opnieuw te bekijken, dat daar gehoor aan gegeven moet worden. Bovendien is het moeilijk te verkopen om de elf punten uit hun verband te trekken, omdat ze allen met elkaar samenhangen.

In de tweede motie, mede ingediend door Groen Links en D’66, werd verzocht om te onderzoeken of het burgerinitiatief een maand eerder behandeld kan worden. Zo komt er nog voor de gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid over de koers die de politieke partijen gaan varen met betrekking tot de intensieve veehouderij. Tevens kan de uitkomst van het debat en de daaruitvolgende besluitvorming meegenomen worden in de Structuurvisie en de nieuwe Verordening Ruimte die in het voorjaar door Provinciale Staten behandeld worden. In de Verordening worden onder andere afspraken vastgelegd worden over groei en vestiging van veehouderijen in verwevingsgebieden en Landbouw Ontwikkelings Gebieden.

Statenlid Birgit Verstappen: “Gezien de grote maatschappelijke onrust die de komst van megastallen en de aantasting van het Brabantse platteland veroorzaken, en de urgentie om gezondheidsrisico’s te voorkomen is een serieuze, tijdige en volledige behandeling de enige optie die recht doet aan het burgerinitiatief”.

Klik op onderstaande links, wanneer je de ingediende moties wilt bekijken:

brabant.partijvoordedieren.nl/content/view/385//Fractie/view/motie/535

(Motie onderzoeken behandeling burgerinitiatief )

brabant.partijvoordedieren.nl/content/view/385//Fractie/view/motie/536

(Motie integraal behandelen burgerinitiatief / volkspetitie)