Provin­ciale Staten Brabant geven toestemming voor 16 nieuwe mega­stallen


24 februari 2011

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft tijdens de laatste Statenvergadering voor de verkiezingen de coalitiepartijen scherp veroordeeld. In de Staten werd vandaag een besluit genomen over de zogenoemde ‘uitzonderingsgevallen’, aanvragen voor grote veebedrijven die ondanks de ingeperkte regels toch mogen groeien tot meer dan 1,5 ha. Statenlid Birgit Verstappen wees de andere partijen er op dat de intensieve vee-industrie zijn tijd heeft gehad, en dat het onverantwoord is om de kop in het zand te blijven steken. In plaats van praten over uitzonderingsgevallen zou er gepraat moeten worden over een transitie naar een dier-, mens- en natuurvriendelijke dierhouderij. De enige werkelijke oplossing is de dieraantallen drastisch omlaag brengen, bedrijven saneren en omschakeling naar kleinschalige, grondgebonden biologische dierhouderij.

De Tweede Kamer stemde vorige week voor een moratorium op megastallen totdat de uitkomsten van het breed sociaal-maatschappelijk debat bekend zijn. Het is onbegrijpelijk dat er in Brabant blijkbaar niet geluisterd wordt naar een meerderheid van de landelijke volksvertegenwoordigers die, namens de burgers van Nederland, aangeven dat megastallen niet gewenst zijn. Dit roept herinneringen op aan het burgerinitiatief Megastallen-Nee, waar ook nauwelijks naar de burgers geluisterd werd. De maatregelen waren minimaal, getuige onder andere de ruime lijst aan uitzonderingsgevallen. De ondanks het moratorium vandaag toch nog snel genomen besluiten getuigen niet van goed bestuur. Bovendien loopt er nog een gezondheidsonderzoek naar de effecten van de vee-industrie. Als de vermoedens uitkomen dat wonen in nabijheid van grote stallen gevaar voor de volksgezondheid oplevert, zal het moeilijk zijn om de vandaag goedgekeurde plannen nog tegen te houden. De Partij voor de Dieren riep dan ook op om het voorzorgsprincipe in acht te nemen, de uitbraak van alle dierziekten in de afgelopen jaren ernst te nemen, en niet door te gaan met dit struisvogelbeleid.

De Partij voor de Dieren vroeg de Staten op om zich als betrouwbare overheid op te stellen. Een betrouwbare overheid speelt niet met de gezondheid van de inwoners van Brabant. Zo'n overheid weigert dieren, natuur en milieu te offeren op het altaar van de economie. Een betrouwbare overheid kan rekenen, en ziet in dat doorgaan met de vee-industrie ontzettend duur is. Economen houden zich op dit moment al in toenemende mate bezig met de waarde van het groene kapitaal, in plaats van alleen met financiele overwegingen. Verstappen: “Kies voor dierenwelzijn, kies voor de gezondheid van mens en dier, kies voor een toekomstbestendige landbouw waar we met zijn allen trots op kunnen zijn."

Na een debat van ruim vijf uur besloot de coalitie echter dat de belangen van enkele ondernemers zwaarder wogen dan de belangen van een half miljoen Brabanders. Niet alle uitzonderingsgevallen kregen groen licht, maar middels een amendement, ingediend door de VVD, mogen toch nog eens 16 extra grote megastallen gebouwd worden. De moties van de Partij voor de Dieren die opriepen tot een moratorium en sanering van de vee-industrie of omschakeling naar biologische dierhouderij behaalden geen meerderheid.