Provincie laat fabels preva­leren in uitvoering vossen­beleid


26 februari 2009

Den Bosch 23 februari 2009. De provincie staat jagers toe ‘s nachts met lichtbakken op vossen te jagen in tal van gebieden in Brabant zonder dat aangetoond hoeft te worden dat de vos schade veroorzaker is.
De vos staat sinds mei 2006 op de vrijstellinglijst. Dit betekent dat overdag vrij gejaagd mag worden op vossen. Jagers vragen echter de provincie regelmatig een ontheffing om ook
‘s nachts met lichtbakken op vossen te mogen jagen. De provincie verleent deze ontheffing als in het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft natuurgebieden liggen waar niet op de vos gejaagd mag worden. De provincie toetst daarbij niet eens óf vossen schade veroorzaken.

In recente ontheffingen laat de provincie de nabijheid van weidevogelgebieden bij vosvriendelijke natuurgebieden meewegen bij haar beslissing om een ontheffing te verlenen. Uit gerenommeerd onderzoek van onder andere Alterra en SOVON blijkt echter dat er in het geval van de weidevogels, tal van diersoorten dag en nacht actief zijn en een bedreiging voor hen zijn. Géén van de soorten springt er duidelijk uit.

Door middel van videocamera’s is er vastgesteld dat in onderzoeksgebieden, waar het vermoeden bestond dat vossen actief waren, er wel zes tot zeven soorten zoogdieren actief waren! Dit waren naast de vos, de hermelijn, de steenmarter, de bunzing, de egel, de hond en mogelijk ook de wezel. De vos blijkt hierbij bovendien juist veel van deze andere zoogdieren op te eten. Bestrijding van vossen betekent dus juist een reëel risico voor de weidevogels! Dit omdat bij het ontbreken van de vos andere dieren, naast de hiervoor genoemde dieren ook bijvoorbeeld muskusratten en konijnen, sterk in aantal zullen toenemen met alle gevolgen van dien.

Fractievoorzitster Partij voor de Dieren Birgit Verstappen: “Het is opmerkelijk dat goed opgeleide beheerders van Natuurmonumenten en Staatbosbeheer niet nodig vinden, noch overdag, noch ‘s-nachts, de vos te bestrijden, maar vinden de zeer beperkt ecologsich en biologsich geëxamineerde jagers, dat wél?

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan GS over hoe zij tot de conclusie komen dat vrijstelling overdag onvoldoende werkt als schade door de vos niet eens aangetoond hoeft te worden. Ze kaart het ongegronde argument van bescherming van weidevogels aan en verzoekt de provincie onderzoek te doen naar de positieve bijdrage die de vos kan hebben aan het ecologische systeem.