Verslag gesprek Partij voor de Dieren en ABC-mili­eu­groep met burge­meester en wethouders Baarle Nassau.


27 juni 2009

Het gesprek met de burgemeester Hendrix en wethouders van Baarle Nassau vond vandaag (16 juni 2009) plaats. De burgemeester wees erop dat de verwijzing naar praktijken op de Bleeke Heide in het zwartboek niet van toepassing waren, omdat die op het aangrenzende grondgebied plaatsvonden, te weten de gemeente Alphen Chaam. Tja, ook voor die gemeente kan een zwartboek worden opgesteld. Er zal precies op de site aangegeven worden welke foto bij de gemeente Baarle-Nassau hoort en welke bij de gemeente Chaam.

De burgemeester beweerde verder zonder blikken of blozen dat er slechts sprake was van 2 tot hooguit 3 gevallen van illegale kap! Hij moest door zijn eigen wethouder Kerremans gecorrigeerd worden, die hem erop wees dat er toch wel wat meer meldingen waren geweest!!!
Op de vraag of er gekapt werd zonder vergunning, om pas na de kap een vergunning aan te vragen, die vervolgens door de gemeente wordt verstrekt antwoordde de burgemeester: natuurlijk gebeurt dat. De burgemeester zelf vergeleek dit met een illegaal gebouwd huis. Dan kun je twee dingen doen, laten afbreken of alsnog een vergunning verlenen. De burgemeester gaf er geen blijk van zich bewust te zijn van de werking die dat laatste heeft op andere inwoners van Baarle-Nassau met deze gang van zaken als voorbeeld.

Ook beweerde de burgemeester dat er geen sprake was van bedreigingen. Dit was pertinent onjuist. Toch vertelde de burgemeester even later weet te hebben van één geval van bedreiging. Maar deze persoon trad zelf 'zeer agressief’ in het buitengebied op. Dit werd verder niet toegelicht.
Van de maïsplantjes ingezaaid op gemeentegrond na de illegale kap van 34 bomen wisten burgemeester en wethouder niks af. Verdwenen zandpaden (één geval was hen bekend) zouden hersteld worden. Zandpaden illegaal versmald moeten worden hersteld. Het prachtige coulisselandschap in Baarle-Nassau heeft van de honderden verdwenen bomen echter niets geleden volgens de burgemeester en wethouder.

De burgemeester beweerde niet op de hoogte te zijn de twee toezichthouders die voor korte periode door de provincie aangesteld in het buitengebied van Baarle. Dit in antwoord op de vraag waarom de komst van beide toezichthouders niet gemeld is aan de burgers via de publieke kanalen.
De bestuurders hebben er niet aan gedacht om voor het zo nodige toezicht rondom de kavelaanvaardingswerkzaamheden de hulp in te roepen van buitenaf. Dit terwijl ze er wel bekend mee waren dat deze problemen zich zouden gaan voordoen en de gemeentelijke capaciteit onvoldoende was.

Resultaat van de bijeenkomst: de schriftelijke vragen die zijn ingediend zullen worden beantwoord. Ook krijgen de Partij voor de Dieren en ABC milieugroep een lijst toegezonden van de opgelegde verbalen en herplant plichten van de laatste twee jaar. De gemeente heeft een budget van 75.000 euro beschikbaar gesteld voor aanleg nieuwe natuur, struwelen e.d. De gemeente is bereid veel geld te besteden aan natuur, al zijn er op dit moment nog geen concrete plannen.Ook wordt een nieuwe formatieplaats handhaving ingevuld die allerlei taken krijgt, echter het wordt geen specifieke toezichthouders functie mbt het buitengebied.