Tech­nische vragen over inte­griteit en corruptie binnen de ambte­lijke orga­ni­satie van de provincie en haar verbonden partijen


Indiendatum: 9 mei 2023

Tijdens de inwerkperiode voor de nieuwe statenleden is uitdrukkelijk stil gestaan bij integriteit en corruptie. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat hier aandacht voor is en blijft. Naast dat er bij politici continu aandacht voor moet zijn, geldt dit wat ons betreft ook voor de ambtelijke organisatie. Een integere organisatie is geen vanzelfsprekendheid.

1. Bent u bekend met de artikelen ‘Rijksrecherche ziet dat omkopen van ambtenaren verdienmodel is geworden’ (NOS) en ‘Het omkopen van ambtenaren is een verdienmodel geworden, waarschuwt de Rijksrecherche’ (NRC)?

2. Hoeveel gevallen zijn er vanaf de periode 2020 tot nu binnen onze organisatie bekend als het gaat om corruptie en het lekken van informatie?

3. Hoe controleert de provincie op het lekken van informatie? Wordt er gewerkt met ‘logging’ of een ander systeem?

4. Op welke wijze is er binnen de ambtelijke organisatie aandacht voor dit probleem?

5. Hoe gaat de provincie om met ingehuurd personeel en het omgaan met gevoelige informatie?

6. In hoeverre controleert c.q. monitort de Provincie hierop bij haar verbonden partijen zoals het Havenbedrijf Moerdijk en de Omgevingsdienst?

Indiendatum: 9 mei 2023
Antwoorddatum: 19 mei 2023

Tijdens de inwerkperiode voor de nieuwe statenleden is uitdrukkelijk stil gestaan bij integriteit en corruptie. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat hier aandacht voor is en blijft. Naast dat er bij politici continu aandacht voor moet zijn, geldt dit wat ons betreft ook voor de ambtelijke organisatie. Een integere organisatie is geen vanzelfsprekendheid.

1. Bent u bekend met de artikelen ‘Rijksrecherche ziet dat omkopen van ambtenaren verdienmodel is geworden’ (NOS) en ‘Het omkopen van ambtenaren is een verdienmodel geworden, waarschuwt de Rijksrecherche’ (NRC)?

Antwoord:
Ja, daarmee zijn wij bekend.


2. Hoeveel gevallen zijn er vanaf de periode 2020 tot nu binnen onze organisatie bekend als het gaat om corruptie en het lekken van informatie?

Antwoord:
Er zijn in onze organisatie geen gevallen bekend van corruptie of het lekken van informatie.


3. Hoe controleert de provincie op het lekken van informatie? Wordt er gewerkt met ‘logging’ of een ander systeem?

Antwoord:
De provincie voert hierop geen algemene controle of monitoring, alleen als daar in concrete gevallen aanleiding toe is. Wel wordt in systemen digitaal vastgelegd welke medewerker wanneer toegang heeft (gehad) tot bepaalde bestanden en zijn er procedures over de toegankelijkheid van bestanden.


4. Op welke wijze is er binnen de ambtelijke organisatie aandacht voor dit probleem?

Antwoord:
Aan dit onderwerp wordt aandacht besteed in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Ook dienen medewerkers bij indiensttreding een VOG te overleggen. In de van toepassing zijnde kaders – de Gedragscode provincie Noord-Brabant – zijn bepalingen opgenomen over de omgang met (vertrouwelijke) informatie en over kwetsbare functies en medewerkers. De lijst met kwetsbare functies wordt op dit moment geactualiseerd. Daarnaast wordt bij medewerkers bewustwording gecreëerd door het organiseren van “integriteitsweken” (Week van de Integriteit in december 2021, Festival van de weerbaarheid in april 2023) en worden zij gestimuleerd de e-learning Weerbaarheid te volgen, over omgang met situaties op het gebied van integriteit en ondermijning.


5. Hoe gaat de provincie om met ingehuurd personeel en het omgaan met gevoelige informatie?

Antwoord:
ingehuurd personeel dient een VOG te overleggen. In de onderliggende overeenkomst wordt standaard een verplichting opgenomen tot geheimhouding van alle informatie die ter kennis is gekomen en bij het gebruik daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten.


6. In hoeverre controleert c.q. monitort de Provincie hierop bij haar verbonden partijen zoals het Havenbedrijf Moerdijk en de Omgevingsdienst?

Antwoord:
De provincie voert hierop geen algemene controle of monitoring, alleen als daar in concrete gevallen aanleiding toe is.
Het integriteitsbeleid en het toezicht daarop is een verantwoordelijkheid van het bestuur van de betreffende verbonden partijen. Verder zijn accountants vanaf controlejaar 2022 verplicht in hun controleverklaring te rapporteren over (hun werkzaamheden op het gebied van) fraude en continuïteit. Dit is van toepassing wanneer de onderneming gedurende twee opeenvolgende jaren aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoet:
- Meer dan 50 fulltime werknemers in dienst
- Meer dan 6 miljoen euro balanstotaal ('waarde van de activa volgens de balans')
- Meer dan 12 miljoen euro netto-omzet.
Zo is in het jaarverslag van havenbedrijf Moerdijk over 2022 en de accountantscontrole deze verantwoording opgenomen, met aandacht voor het integriteitsbeleid. Het jaarverslag wordt na vaststelling gepubliceerd op de website van het bedrijf.

Interessant voor jou

Technische vraag over het eerstvolgende bezoek van/aan de Chinese provincie Jiangsu

Lees verder

Technische vragen over Jaarstukken 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer