Tech­nische vragen over Jaar­stukken 2022


Indiendatum: 9 mei 2023

Programma 2 Ruimte en wonen
p. 22: In 2022 heeft het stikstofloket totaal circa 60 transacties ondersteund. Met het ondersteunen van transacties bedoelen wij de ondersteuning van iedereen die (in)direct met stikstof te maken krijgt: inwoners, (agrarische)ondernemers, adviseurs, gemeente, projectontwikkelaars etc. Waar bestond deze ondersteuning uit? Graag een overzicht per genoemde groep.

p. 25: De middelen voor de aanpak stikstof zijn vanwege vertraging bij het rijk niet uitgeput in 2022. Wat is de prognose hiervoor voor 2023?

p. 26: De bijdrage in toegerekende organisatiekosten komt hoger uit. Waar komt dat door?

Programma 3 Water en bodem
p. 27: Het project ‘Schoon Water voor Brabant’ gericht op de bescherming van onze kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden is gecontinueerd, en daarnaast is veel aandacht gegeven aan het terugdringen van medicijnresten en de landsgrensoverschrijdende samenwerking om de waterkwaliteit te verbeteren. Welke acties hebt u ondernomen ten aanzien van het terugdringen van medicijnresten?

p. 29: Wat is de oorzaak van dat het in uitvoering krijgen van oppervlaktewaterprojecten meer tijd vergt dan voorzien?

Programma 4 Natuur en milieu
p. 37: De uitvoering van de eerste vijf projecten uit de Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord (SLA) ligt op koers. Deze projecten gaan over emissieverlaging op bedrijventerreinen en binnen het onderhoudscontract voor provinciale wegen, een pilot voor combiluchtwassers, aanleg van walstroom in de haven van Moerdijk en een bijdrage voor twee roulerende meetpunten. Kunnen wij per project een toelichting ontvangen over de inhoud en de voortgang?

p. 38: Realisatie NNB: inrichting. De cumulatieve realisatie komt naar verwachting uit rond de 6.900 ha. Het inrichten van NNB gronden is vertraagd door prijs- en kostenstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Graag ontvangen wij bij deze uitspraak een specificatie; prijs- en kostenstijgingen zijn in het verleden namelijk regelmatig genoemd als obstakel voor realisatie van het NNB..

p. 40: Actieplan Brabantse Bomen: Omdat de aanplant zich in de herfst en winter concentreert is het nog te vroeg om de exacte gegevens van het areaal aan bosuitbreiding in 2022 te kunnen presenteren maar de verwachting is dat deze enigszins achterblijven bij de planning. Wanneer worden we op de hoogte gebracht van het areaal aan bosuitbreiding in 2022?

Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
p. 49: Bij de indicator ‘Grondstofverbruik’ staat onder 2022 niets. Onder 2025 staat “In 2030 is 50% van ons primaire grondstofverbruik verminderd”. Welk percentage is op dit vlak in 2022 gerealiseerd?

p. 49: Bij de indicator ‘Binnen het thema Voedsel en het project Agrofoodvoice worden 2 concrete initiatieven uitgevoerd m.b.v. innovatiecontracten en vouchers’ staat onder 2022 “1 project met voucher uitgevoerd”. Welk project betreft dit en welke concrete resultaten heeft dit opgeleverd?

p. 54: Onder ‘Continueren van investeringsbevordering’ staat de indicator ‘Aantal arbeidsplaatsen’. Onder elk van de jaren 2022 t/m 2025 staat 1000. Betekent dit dat er (ondanks dat er al arbeidsmarktkrapte is) in 2022 nog eens 1000 in te vullen arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd, en dat er de komende jaren jaarlijks nog 1000 in te vullen arbeidsplaatsen bij komen?

Programma 7 Landbouw en voedsel
p. 68: De indicator “Aantal veehouders financieel ondersteund die als eersten investeren in een innovatief bron gericht stalsysteem met de First Movers-subsidie” staat in 2022 op 12. Hoeveel van deze veehouders kunnen het betreffende stalsysteem daadwerkelijk in gebruik nemen, of hebben dat al gedaan, ondanks de pas op de plaats voor de vergunningverlening van alle huisvestingsystemen voor melkveehouderijen?

p. 77: Hoeveel kosten zijn er verbonden aan het jaarlijks onderzoeken van de gemiddelde waardering burgers voor de agrifoodsector in Brabant en van het percentage Brabanders met zorgen over de gezondheid in relatie tot de veehouderij?