Tech­nische vragen over de Bestuurs­rap­portage I-2023


Indiendatum: 9 mei 2023

Programma 2 Ruimte en wonen
p. 13: Zijn er daadwerkelijk nog 0 aankoopprocedures gestart? Ook geen oriënterende gesprekken? Worden er ook aankoopprocedures gestart van ‘niet piekbelasters’, zodat deze strategische ingezet kunnen worden bij de aankoop van piekbelasters?

Programma 3 Water en bodem
p. 17: Hoe wordt bewerkstelligd dat het aantal hectares binnen natte natuurparel waarin maatregelen zijn getroffen, van 300 in 2023 naar 3500 in 2024 gaat?

p. 19: Voor de indicatoren schoon oppervlaktewater en aantal (cumulatief) opgeloste vismigratieknelpunten ziet het er naar uit dat de KRW doelstellingen in 2027 niet worden behaald. Welke manieren zijn er om hierin bij te sturen?

Programma 4 Natuur en milieu
p. 27: ‘We gaan de partners stimuleren om al eerder tot het ecologisch inrichten van delen van gebieden over te gaan, met name daar waar combinaties met hydrologische maatregelen niet aan de orde zijn of niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd opgepakt hoeven te worden.’ Op welke wijze gaat u de partners stimuleren?

p. 28: Er wordt verwezen naar een onderzoek, welk onderzoek is dit? Kunnen wij dit ook ontvangen? In hoeverre verhoudt dit onderzoek zich met de ‘studie naar de knelpunten voor de fauna langs het provinciale wegennet; ontsnippering Noord-Brabant? Worden de knelpunten uit dit genoemde onderzoek ook opgelost? Zo nee, waarom niet?

p. 37: Is er onderzoek gedaan naar de lichthinder die het provinciehuis veroorzaakt? Zo, ja kunt u deze bevindingen met ons delen? Zo nee bent u bereid dit mee te nemen in het actieplan lichthinder?

Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
p. 43: Percentage groei ontbreekt bij de 2e bullit bovenaan

In 2030 is het grondstoffenverbruik met 50% gedaald. Wat is het uitgangsjaar? Hoeveel vermindering is er tot nu toe gerealiseerd tov het uitgangsjaar? Wanneer wil PNB 100% bereiken?

Wat verstaat PNB onder een "biobased ecosysteem"?

p. 44: Indicator "Datamaturiteit van het stuwende mkb". Wat betekent dit?

Indicator "Omvang Brabantse data-economie". Wat verstaan we onder data-economie? Heeft PNB zicht op hoeveel % groei energie en ruimtelijk oppervlakte samengaat met deze groei?

Wordt met data-economie, data-sector en data-professionals hetzelfde bedoeld? Zo nee, wat zijn de verschillen?

Deze indicatoren dragen bij aan de gezondheidsindicator. Op welke manier? Zowel de woorden "Brabant-ring" als ook "communicatie" komen niet terug in geen van de 3 indicatoren.

p. 45: Wat wordt verstaan onder een nieuwe snelle groeier?

Percentage groei ontbreekt bij de BBV verplichte indicator.

Er wordt gesproken van broedplaatsen. Wat is het verschil van een broedplaats tov een start-up?

De krapte op de arbeidsmarkt is het grootste in de ICT sector. Over wat voor beroepen gaat het dan? Graag concrete voorbeelden.

Welke definitie hanteert PNB van een "talent"?

p. 46: Is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van online/digitaal onderwijs? Is er onderzoek gedaan naar de psychische gevolgen hiervan op de studenten/scholieren? Zo ja, wat zijn de uitkomsten en zijn die hierin meegenomen?

Is er sprake van een braindrain/gain in Brabant mbt de krapte sectoren? Waar is de drain en gain zichtbaar? Waar komt dit door?

Indicator "Brabant leert". Die 5000, is dat inclusief de eerder genoemde talenten of staan die er los van?

De 12 handelsmissies per jaar, is voor 2023 al gepland waar deze heen gaan? Waar gaan ze heen? Wat is het beoogde doel? Kan PNB aangeven wat eerdere handelsmissies hebben opgeleverd?

p. 47: Wat is Efro/Interreg?

Wat zijn High Value Projecten? Waardoor krijgen deze projecten een hogere waarde?

Wat zijn topsectoren? Waarom zijn ze dit?

Wat zijn Investor Relations gesprekken? Waar vinden deze plaats?

In welke context vinden informatiebijeenkomsten plaats? Wie zijn daarbij betrokken?

Wat moeten we ons voorstellen onder Trade Relations gesprekken?

p. 48: "Brabant scoort gemiddeld op Brede Welvaarts indicatoren". Wat is een gemiddelde score? Is er een (internationale) ranglijst voor BWI?

Waarom is gekozen voor gemiddeld en niet een hogere score?

Indicator "opwerken broedplaatsen". Gaat het hier om 12 nieuwe locaties of kunnen dit bestaande locaties zijn? Aan wat voor broedplaatsen moeten we dan denken? Wat zijn succesverhalen uit het verleden?

Programma 6 Energie
p. 50: Is er vanuit andere RES-regio's (zowel binnen als buiten Brabant) interesse getoond in de unieke opzet van het Publiek Ontwikkelbedrijf, zoals de RE(K)S Hart van Brabant deze opricht, en zijn er ervaringen uitgewisseld? Dient dit concept als voorbeeld voor andere RES’en?

p. 54: Intensivering klimaatbeleid: Tijdens de PS-vergadering van 4 en 11 november 2022 gaf gedeputeerde Spierings, in reactie op motie M172 ‘Voorbereiden op sterkere CO2-reductie’, aan dat er voor de PS-verkiezingen een memo of Statenmededeling zou komen over ideeën aangaande extra inzet op CO2-reductie, i.h.k.v. de intensivering van het klimaatbeleid vanuit het Rijk. Wij hebben een memo of Statenmededeling daarover nog niet gezien; hebben we er overheen gekeken, of kunnen we het nog verwachten, zo ja wanneer?

In welke mate hebben de overheidsgebouwen ván de provincie en ín de provincie minimaal energielabel C, zoals dat sinds dit jaar wettelijk verplicht is?

Uit de jaarstukken 2022 blijkt dat ruim een derde van de oorspronkelijk begrote kosten voor Programma 6 Energie niet zijn gedaan, het gaat om ruim €4 miljoen. Welke mogelijkheden zijn er om dit te voorkomen voor 2023; kunnen er bijv. projecten t.b.v. de energietransitie worden ‘klaargelegd’ waarvan m.n. de financiën de flessenhals vormen (zoals isolatie van woningen), en dus relatief snel uitgevoerd kunnen worden indien er ondergeprogrammeerd dreigt te worden?

Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
p. 64: In hoeveel gevallen speelt alcohol of drugs een rol bij het aantal dodelijke verkeersslachtoffers, voor wat betreft de jaren 2020,2021 en2022?

p. 64: In hoeveel gevallen was er sprake van aanrijding met een (wild) dier, voor wat betreft de jaren 2020, 2021 en 2022?

Investeringsschema 2022-2027 (bijlage 2)
p. 1: Wordt onder verduurzaming ook het provinciaal vastgoed, het provinciehuis zelf c.q. het parkeerterrein benut voor het installeren van zonnepanelen? Zo ja, op welke termijn vindt dat plaats? Zo nee, waarom niet?

p. 1: Wordt onder verduurzaming ook verstaan het parkeerterrein herinrichten met een halfopen verharding? Zo ja, op welke termijn vindt dat plaats? Zo nee, waarom niet? Wordt onder verduurzaming ook verstaan het groener inrichten van het terrein rondom het provinciehuis, bijvoorbeeld door het planten van meer bomen en struiken? Zo ja, op welke termijn vindt dat plaats? Zo nee, waarom niet?