Tech­nische vragen over Toekomst­per­spectief ‘t Zoet Breda


Indiendatum: 16 jan. 2023

Het saneren van het terrein van de voormalige suikerfabriek gaat minstens 10 miljoen euro kosten. Het blijkt dat een deel van de fundering helemaal niet kan worden weggehaald. De bestaande funderingsresten van de silo’s en de fabrieksgebouwen worden in het toekomstperspectief inmiddels beschouwd als een ‘dankbare inspiratiebron voor meer cultuur, vrijetijd- en maatschappelijke voorzieningen’. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft met betrekking tot Toekomstperspectief ‘t Zoet Breda de volgende vragen.

1. Hoeveel extra kosten brengt de staat van het terrein en de funderingen met zich mee?

2. Door wie en op welke wijze worden deze kosten gedragen?

3. Hoeveel (extra) risico loopt de provincie Noord-Brabant hierdoor?

Volgens wethouder van Drunen in Breda moeten we ’t Zoet niet benaderen vanuit de problemen van nu. ‘Als we uitgaan van hedendaagse stedenbouwkundige principes, dan is de wijk al achterhaald voor ie gebouwd is.’

4. Vanuit welke stedenbouwkundige principes worden de problemen van ’t Zoet benaderd?

‘t Zoet is met name bij Brabantse Delta in beeld als locatie om overtollig regenwater op te vangen.

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het opvangen van overtollig regenwater op het terrein van ’t Zoet?

Indiendatum: 16 jan. 2023
Antwoorddatum: 18 jan. 2023

Het saneren van het terrein van de voormalige suikerfabriek gaat minstens 10 miljoen euro kosten. Het blijkt dat een deel van de fundering helemaal niet kan worden weggehaald. De bestaande funderingsresten van de silo’s en de fabrieksgebouwen worden in het toekomstperspectief inmiddels beschouwd als een ‘dankbare inspiratiebron voor meer cultuur, vrijetijd- en maatschappelijke voorzieningen’. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft met betrekking tot Toekomstperspectief ‘t Zoet Breda de volgende vragen.

1. Hoeveel extra kosten brengt de staat van het terrein en de funderingen met zich mee?

Antwoord:
Er is onderzoek uitgevoerd door Strukton naar de aanwezige verontreinigingen in het terrein. Ook kijkt Strukton naar de aanwezige funderingen. Onderdeel van dit onderzoek is het maken van een ‘bodemstrategie’, waarin we bepalen hoe we slim en kosten efficiënt met verontreinigingen en grondstromen omgaan. Ook werken we dan uit hoe om te gaan met de funderingen. We kijken daarbij onder andere naar mogelijkheden van hergebruik.
Parallel aan het opstellen van het toekomstperspectief en het uitvoeren van deze onderzoeken stellen we ook een businesscase op. In deze businesscase houden we rekening met kosten voor deze aspecten. Voorlopig gaan we daarin uit van voorzichtige en dus ruime ramingen. U noemt een bedrag van € 10 miljoen en eventuele extra kosten daarbovenop als kostenpost voor bodemsanering. Wij kunnen dat nu gegeven het bovenstaande niet bevestigen.


2. Door wie en op welke wijze worden deze kosten gedragen?

Antwoord:
Op basis van het toekomstperspectief en diverse onderzoeken zoals hierboven genoemd werken we het komende jaar de haalbaarheid verder uit. Daarbij werken we ook scenario’s uit voor mogelijke samenwerking tussen gemeente en provincie. Zodat bij afronding van de fase van haalbaarheid daar goede besluiten over genomen kunnen worden. Op dit moment kunnen we op deze vraag daarom geen antwoord geven.


3. Hoeveel (extra) risico loopt de provincie Noord-Brabant hierdoor?

Antwoord:
zie antwoord op vraag 2.


Volgens wethouder van Drunen in Breda moeten we ’t Zoet niet benaderen vanuit de problemen van nu. ‘Als we uitgaan van hedendaagse stedenbouwkundige principes, dan is de wijk al achterhaald voor ie gebouwd is.’

4. Vanuit welke stedenbouwkundige principes worden de problemen van ’t Zoet benaderd?

Antwoord:
Zie daarvoor het toekomstperspectief ’t Zoet. De werkwijze is dat we met het toekomstperspectief een ‘raamwerk’ bepalen waarbinnen de toekomstige planontwikkeling gestalte kan krijgen. Dit raamwerk bevat de elementen die nodig zijn om tot een robuuste en duurzame omgevingsstructuur te komen. Zoals de structuur van water en groen, mobiliteit en verbindingen met de stad. Binnen deze structuur kan de planontwikkeling adaptief en afhankelijk van markt en conjunctuur plaatsvinden.


‘t Zoet is met name bij Brabantse Delta in beeld als locatie om overtollig regenwater op te vangen.

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het opvangen van overtollig regenwater op het terrein van ’t Zoet?

Antwoord:
’t Zoet heeft hierin twee opgaven in te vullen: de opgave van opvang van regenwater uit het eigen gebied en de opgave van een groot deel van het grotere Crossmark gebied. Over die laatste opgave zijn door gemeente en waterschap afspraken gemaakt over de invulling ervan in ’t Zoet.
De structuur zoals die in het ‘raamwerk’ voor ’t Zoet in het toekomstperspectief is voorgesteld, biedt een goede basis om tot berging van regenwater te komen en wordt ondersteund door het waterschap. Voor het waterschap is het vervolgens belangrijk dat de bergingscapaciteit die benodigd is voor het al gerealiseerde deel van Crossmark snel te realiseren. Daarom nemen we in de eerste fase meteen al één van de ‘grienden’ mee.

Interessant voor jou

Technische vragen over de voortgang van de Brabantse Bossenstrategie

Lees verder

Technische vragen over activiteiten Libéma op terrein Beekse Bergen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer