Vragen over de bescherming van wilde bijen, in het bijzonder in de Biesbosch


Indiendatum: 25 jan. 2023

In de Biesbosch is grote behoefte aan de activiteit van wilde bijen voor de instandhouding van de soortenrijkdom. Afgelopen zomer kondigde de provincie Zuid-Holland aan de plaatsing van bijenkasten voor honingbijen in en aan de rand van de Biesbosch per 1 januari 2023 aan banden te leggen, maar dat blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk. Dat komt onder meer doordat wilde bijen geen beschermde dieren zijn. Noord-Brabant heeft eerder aangekondigd Zuid-Holland te zullen volgen in de maatregelen tegen bijenkasten in en aan de rand van de Biesbosch. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Heeft de provincie Noord-Brabant zelf stappen gezet in het beschermen van wilde bijen in de Biesbosch of andere beschermde natuurgebieden, bijvoorbeeld door kasten voor honingbijen aldaar proberen te weren? Zo ja, welke stappen zijn gezet? Zo nee, bent u bereid om hier nu wel tot over te gaan?

Wilde bestuivers vallen niet onder de doelsoorten van Natura 2000. Hoewel activiteiten die schade toebrengen aan Natura 2000-gebieden verboden zijn, ligt de juridische uitdaging voor de provincie in het hard maken van de precieze schade door die clusters bijenkasten aan de habitattypen en doelsoorten van het gebied.

2. Bent u bereid om in beeld te (doen) brengen welke schade bijenkasten voor honingbijen toebrengen aan de habitattypen en doelsoorten van de Natura 2000-gebieden in de provincie Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

Voor de korte termijn kan het vastleggen van bufferzones middels gemeentelijke APV’s mogelijk een oplossing bieden. De insteek van de provincie Zuid-Holland is om samen met gemeenten en VNG een standaard APV-regel hiervoor op te stellen.

3. Bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met de Brabantse gemeenten?

Voor de lange termijn bestaat de mogelijkheid dat er een instructie in het provinciaal beleid opgenomen wordt, die gemeenten dan in omgevingsplannen overnemen.

4. Bent u bereid om een instructieregel toe te voegen aan de provinciale omgevingsverordening teneinde de plaatsing van bijenkasten vergunningsplichtig te maken binnen een straal rond de Brabantse Natura2000-gebieden? Zo nee, waarom niet?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 25 jan. 2023
Antwoorddatum: 20 feb. 2023

In de Biesbosch is grote behoefte aan de activiteit van wilde bijen voor de instandhouding van de soortenrijkdom. Afgelopen zomer kondigde de provincie Zuid-Holland aan de plaatsing van bijenkasten voor honingbijen in en aan de rand van de Biesbosch per 1 januari 2023 aan banden te leggen, maar dat blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk. Dat komt onder meer doordat wilde bijen geen beschermde dieren zijn. Noord-Brabant heeft eerder aangekondigd Zuid-Holland te zullen volgen in de maatregelen tegen bijenkasten in en aan de rand van de Biesbosch. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Heeft de provincie Noord-Brabant zelf stappen gezet in het beschermen van wilde bijen in de Biesbosch of andere beschermde natuurgebieden, bijvoorbeeld door kasten voor honingbijen aldaar proberen te weren? Zo ja, welke stappen zijn gezet? Zo nee, bent u bereid om hier nu wel tot over te gaan?

Antwoord:
Nee, het college heeft besloten om af te wachten met het nemen van eventuele beschermingsmaatregelen tot de actualisatie van het N2000-beheerplan Biesbosch. Dit geldt ook voor de andere Brabantse N2000-gebieden.


Wilde bestuivers vallen niet onder de doelsoorten van Natura 2000. Hoewel activiteiten die schade toebrengen aan Natura 2000-gebieden verboden zijn, ligt de juridische uitdaging voor de provincie in het hard maken van de precieze schade door die clusters bijenkasten aan de habitattypen en doelsoorten van het gebied.

2. Bent u bereid om in beeld te (doen) brengen welke schade bijenkasten voor honingbijen toebrengen aan de habitattypen en doelsoorten van de Natura 2000-gebieden in de provincie Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, in het kader van de nog uit te voeren actualisatie beheerplannen van de Brabantse N2000-gebieden brengen wij ook in beeld welke schade bijenkasten hebben op instandhoudingsdoelen van N2000-gebieden.


Voor de korte termijn kan het vastleggen van bufferzones middels gemeentelijke APV’s mogelijk een oplossing bieden. De insteek van de provincie Zuid-Holland is om samen met gemeenten en VNG een standaard APV-regel hiervoor op te stellen.

3. Bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met de Brabantse gemeenten?

Antwoord:
Ja, zie het antwoord op vraag 2. Indien blijkt dat er schade van de bijenkasten optreedt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van N2000-gebieden, dan gaan we in gesprek met de Brabantse gemeenten.


Voor de lange termijn bestaat de mogelijkheid dat er een instructie in het provinciaal beleid opgenomen wordt, die gemeenten dan in omgevingsplannen overnemen.

4. Bent u bereid om een instructieregel toe te voegen aan de provinciale omgevingsverordening teneinde de plaatsing van bijenkasten vergunningsplichtig te maken binnen een straal rond de Brabantse Natura2000-gebieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De voor- en nadelen van een eventuele vergunningplicht of instructieregel worden nog verkend in het kader van de actualisatie van de beheerplannen van de Brabantse Natura 2000-gebieden. Daarna volgt de afweging door het college.

Interessant voor jou

Technische vragen over activiteiten Libéma op terrein Beekse Bergen

Lees verder

Technische vragen over varend ontgassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer