Vragen over de finan­ciële problemen van de jeugdzorg in West-Brabant


Indiendatum: dec. 2016

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de financiële problemen van de jeugdzorg in West-Brabant.


Geacht college,

Jeugdzorgorganisatie Juzt verkeert in grote financiële problemen. De uitvoering van adequate jeugdzorg in West-Brabant komt hiermee mogelijk in gevaar.

Wij zijn ons er van bewust dat jeugdzorg geen provinciale verantwoordelijkheid meer is, maar desalniettemin hebben wij hierover enkele vragen aan u.

1. Bent u het met ons eens dat dit een zorgelijke situatie is? Zo nee, waarom niet?

2. Ziet u mogelijkheden om de problemen te helpen oplossen, bijvoorbeeld door financiële of niet-financiële ondersteuning aan de betrokken gemeenten of aan Juzt te bieden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 10 jan. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Bent u het met ons eens dat dit een zorgelijke situatie is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de gemeenten in West-Brabant zijn verantwoordelijk voor de financiële situatie van jeugdzorginstelling Juzt en pakken deze verantwoordelijkheid op. Ze zijn in gesprek met de jeugdzorginstelling om de eerste financiële noden op te lossen en om te werken aan structurele verbeteringen.


2. Ziet u mogelijkheden om de problemen te helpen oplossen, bijvoorbeeld door financiële of niet-financiële ondersteuning aan de betrokken gemeenten of aan Juzt te bieden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Ten eerste heeft de provincie eind 2014 gezorgd dat de 11 jeugdzorginstellingen hun reserves opgebouwd uit Rijksdoeluitkering mochten behouden en de provincie heeft hieraan € 7,5 miljoen extra toegevoegd vanuit de reserves aan Rijksdoeluitkering die de provincie had opgebouwd. De jeugdzorginstellingen zijn daarmee financieel gezond overgedragen aan de gemeenten en financieel toegerust i.v.m. de bezuinigingen. In de jaarrekening 2015 (een jaar na de transitie) was er bij jeugdzorginstelling Juzt nog sprake van voldoende liquiditeit en van voldoende reserves.
Met het Rijk en gemeenten is afgesproken dat er bij financiële problemen die kunnen leiden tot bedreiging van de continuïteit van hulp/zorgverlening aan kinderen, contact wordt opgenomen met de Transitie Autoriteit Jeugdzorg (TAJ). Deze partij is door het Rijk aangewezen om mee te denken over oplossingen, te bemiddelen tussen partijen en eventueel te besluiten tot het beschikbaar stellen van financiële middelen. De borging van de continuïteit van zorg is hier belegd.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger

Interessant voor jou

Vragen over de extra lening aan het Pivot Park

Lees verder

Vragen over de geluidsoverlast van luchthaven Seppe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer