Vragen over de plannen voor Bio Tech Park Brabant (BTPB)


Indiendatum: apr. 2015

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de plannen voor Bio Tech Park Brabant (BTPB).


Geacht college,

U heeft bekend gemaakt dat Van Maris uit Schijndel het bedrijfsterrein van Reiling in Sterksel wil opkopen met het doel organische meststoffen, stroom en gas te produceren.

1. Moeten Provinciale Staten een besluit nemen over deze kwestie? Zo ja, wanneer?

2. Waarom zijn omwonenden en natuur- en milieuorganisaties niet betrokken bij de plannen?

3. Hoe en wanneer worden omwonenden geïnformeerd? Komt er een dialoog met de omgeving?

4. Is de locatie van Reiling volgens u geschikt voor een mestvergistingsinstallatie? Zo ja, hoe groot wordt deze dan?

5. Komt deze op de bestaande locatie, of wordt de oppervlakte van het terrein uitgebreid?

6. Moeten daarvoor bestemming en/of milieuvergunning worden aangepast? Zo ja, hoe?

Op het terrein waar Reiling zich bevindt, staan ook een aantal zelfstandige bedrijven.

7. Zijn deze bedrijven voor hun milieuvergunning ondergeschikt aan Reiling? Zo ja, wat gebeurt er met deze bedrijven als de plannen van Maris doorgang vinden?

8. Waar moeten de grondstoffen (mest etc.) voor de mestvergistingsinstallatie vandaan komen?

De vrees in Sterksel en Maarheeze is dat er met doorgang van de plannen er meer vrachtauto’s door de dorpskernen komen dan nu.

9. Momenteel wordt maar een deel van de 1.200 toegestane vrachtwagenbewegingen per dag gebruikt. Hoeveel extra vrachtbewegingen zouden de plannen voor het biopark met zich mee brengen?

10. Hoe wordt gezondheid voor de omwonenden geborgd binnen de plannen voor het biopark?

Wij vernemen graag uw reactie.


Met vriendelijke groet,

ir. Marco van der Wel
Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Moeten Provinciale Staten een besluit nemen over deze kwestie? Zo ja, wanneer?

Antwoord: Neen.


2. Waarom zijn omwonenden en natuur- en milieuorganisaties niet betrokken bij de plannen?

Antwoord: In de huidige vergunning is de vergistingsinstallatie reeds vergund. Belanghebbende partijen hebben zienswijzen ingebracht bij het ter inzage leggen van de vergunning. Na vaststelling van de vergunning is er beroep aangetekend bij de Raad van State door belanghebbenden. Na behandeling door de Raad van State is de provincie in het gelijk gesteld en is de vergunning definitief geworden.
Ook worden omwonenden geïnformeerd over de plannen door Bio Tech Park Brabant (BTPB) om Reiling Sterksel B.V. nog dit jaar over te nemen. In samenspraak met de gemeente, BTPB en de provincie is op 31 maart 2015 is de gemeenteraad van de gemeente Heeze-Leende vertrouwelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen. Op initiatief van de provincie heeft op 20 april 2015 een informatief gesprek plaatsgevonden met de Dorpsraad Sterksel over de plannen. Een zelfde gesprek zal medio mei plaatsvinden met de Dorpsraad Maarheeze.


3. Hoe en wanneer worden omwonenden geïnformeerd? Komt er een dialoog met de omgeving?

Antwoord: zie het antwoord bij vraag 2. In overleg met de Dorpsraad Sterksel worden via de website van deze belangenorganisatie de omwonenden geïnformeerd over de ontwikkelingen. Verder wordt er door de Dorpsraad Sterksel een bewonersavond georganiseerd als de plannen tot overname definitief zijn.


4. Is de locatie van Reiling volgens u geschikt voor een mestvergistingsinstallatie? Zo ja, hoe groot wordt deze dan?

Antwoord: Ja, de locatie is een geschikte locatie. Op de locatie van Reiling is een vergistingsinstallatie zowel milieutechnisch al planologisch vergund. De installatie gaat, naast groene reststromen draaien op ca. 30% mest. De installatie gaat 2,5Mw per uur groene stroom en 1500 m3 groen gas leveren.


5. Komt deze op de bestaande locatie, of wordt de oppervlakte van het terrein uitgebreid?

Antwoord: BTPB gaat gebruik maken van de bestaande locatie van Reiling.


6. Moeten daarvoor bestemming en/of milieuvergunning worden aangepast? Zo ja, hoe?

Antwoord: Nee.


Op het terrein waar Reiling zich bevindt, staan ook een aantal zelfstandige bedrijven.

7. Zijn deze bedrijven voor hun milieuvergunning ondergeschikt aan Reiling? Zo ja, wat gebeurt er met deze bedrijven als de plannen van Maris doorgang vinden?

Antwoord: Ja, de vergunning van Reiling is een overkoepelende vergunning voor het hele bedrijventerrein. Bestaande huurcontracten worden gerespecteerd. Door BTPB wordt vervolgens bekeken of deze bedrijven passen bij de nieuwe bedrijfsopzet. BTPB stelt eisen aan certificering, een veilige werkomgeving en herleidbaarheid van de inkomende stromen. Indien de huidige bedrijven niet passen bij deze eisen, wordt er afscheid genomen. Daartoe worden door BTPB afspraken gemaakt met de betreffende bedrijven.


8. Waar moeten de grondstoffen (mest etc.) voor de mestvergistingsinstallatie vandaan komen?

Antwoord: In de huidige vergunning is niet bepaald waar grondstoffen vandaan moeten komen. In de plannen van BTPB komen de grondstoffen uit de nabije omgeving, men spreekt over een gebied in een cirkel van 30 km.


De vrees in Sterksel en Maarheeze is dat er met doorgang van de plannen er meer vrachtauto’s door de dorpskernen komen dan nu.

9. Momenteel wordt maar een deel van de 1.200 toegestane vrachtwagenbewegingen per dag gebruikt. Hoeveel extra vrachtbewegingen zouden de plannen voor het biopark met zich mee brengen?

Antwoord: In de vergunning zijn circa 1.200 vervoersbewegingen per dag toegestaan. In hoeverre deze vervoersbewegingen volledig benut zullen worden door BTPB is vooralsnog onduidelijk. In de nieuwe situatie zullen de activiteiten van Reiling Sterksel BV beëindigd worden. Dit zal een reductie geven van het aantal vervoersbewegingen. De plannen van BTPB kunnen ook een korte periode leiden tot meer vervoersbewegingen per dag i.v.m. het afvalwater. Op dit moment wordt in overleg met het Waterschap, de gemeenten Heeze-Leende en de omgevingsdienst gezocht naar mogelijkheden om het afvalwater op het eigen terrein te verwerken en direct te lozen op het riool. Daarmee wordt het aantal vervoersbewegingen nog verder gereduceerd. BTPB is bereid afspraken te maken met de Dorpsraden en de gemeenteraad over de wijze waarop het vervoer wordt gepland. Ook hebben zij aangegeven te willen meewerken aan de nieuwe aansluiting op de A2, waarvoor de provincie een Nimby-subsidie aan de gemeente heeft verstrekt. Gemeente, dorpsraden en provincie staan positief tegenover de plannen om een nieuwe aansluiting op de A2 te realiseren. De gemeente zoekt op dit moment nog naar aanvullende financiering.


10. Hoe wordt gezondheid voor de omwonenden geborgd binnen de plannen voor het biopark?

Antwoord: Borging vindt plaats vanuit onze bevoegdheid en verantwoordelijkheid op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de fysieke leefomgeving. In dat kader worden voorschriften gesteld in de vergunning. De verwerking van de groene reststromen door BTPB gebeurt in een gesloten systeem. Dat is een sterke verbetering t.o.v. de huidige situatie. Tenslotte is er kortgeleden een oriënterend onderzoek van de GGD gepresenteerd naar de luchtkwaliteit in de omgeving van Reiling. Dit levert geen signalen op dat er sprake is van risico’s voor de gezondheid.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter, Secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer