Vragen over de relatie tussen inten­sieve veehou­derij en gezond­heids­klachten


Indiendatum: mrt. 2015

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de relatie tussen intensieve veehouderij en gezondheidsklachten.


Geacht college,

Uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en IRAS van Universiteit Utrecht, in het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Agricultural and Environmental Medicine, blijkt dat er een positief verband is tussen a) de hoeveelheid vee en de mate van stankoverlast die omwonenden (binnen 500 meter afstand tot de veehouderij) ervaren, en b) de mate van stankoverlast en gezondheidsklachten die deze mensen ervaren.

Mede in het kader van het Aspectbeleid Gezondheid hebben wij hierover een aantal vragen.

1. Kent u het artikel 'Odour annoyance in the neighbourhood of livestock farming – perceived health and health care seeking behaviour'?

2. Erkent u de tweedelige conclusie die de onderzoekers trekken: een positief verband tussen de hoeveelheid vee en de mate van stankoverlast en tussen de mate van stankoverlast en gezondheidsklachten? Zo nee, waarom niet?

3. Zijn de uitkomsten van het rapport voldoende reden voor het college om verdere maatregelen te nemen, bijvoorbeeld in het Aspectbeleid Gezondheid? Zo nee, waarom niet?

4. Welke bevoegdheden en middelen heeft de provincie om sturend op te treden als het gaat om stankoverlast?

5. Bent u bereid om, n.a.v. het onderzoek, stankoverlast effectiever aan te pakken? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

ir. Marco van der Wel
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Kent u het artikel ’Odour annoyance in the neighbourhood of livestock farming - perceived health and health care seeking behaviour’?

Antwoord: Ja.


2. Erkent u de tweedelige conclusie die de onderzoekers trekken: een positief verband tussen de hoeveelheid vee en de mate van stankoverlast en tussen de mate van stankoverlast en gezondheidsklachten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja. De onderzoekers hebben meer zelf gerapporteerde klachten gevonden bij mensen die in de nabijheid van veel vee wonen.


3. Zijn de uitkomsten van het rapport voldoende reden voor het college om verdere maatregelen te nemen, bijvoorbeeld in het Aspectbeleid Gezondheid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee. Deze publicatie zal meengenomen worden in de voor 2015 geplande evaluatie van de geurregelgeving door het Rijk. Zie onze antwoordbrief (nr. 3793697) van 31 maart op schriftelijke vragen van mevr. H.I. Roijackers van de Statenfractie van GroenLinks over geurhinder rond intensieve veehouderijen. Gezondheid heeft In ons aspectbeleid, zoals met uw Staten is afgesproken, onze bijzondere aandacht en hebben wij daarin een open oog voor nieuwe inzichten.


4. Welke bevoegdheden en middelen heeft de provincie om sturend op te treden als het gaat om stankoverlast?

Antwoord: De bevoegdheid van de provincie is beperkt. De gemeente is het bevoegd gezag voor vergunningverlening. In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) zijn standaardnormen opgenomen voor geur. Gemeenten hebben de wettelijke bevoegdheid om bij verordening hiervan afwijkende normen te stellen voor de individuele vergunningverlening, de provincie heeft deze bevoegdheid niet.
De provincie heeft op het gebied van de achtergrondbelasting van geur wel regels opgenomen in de Vr2014.
In stimulerende zin zijn in de BZV mogelijkheden opgenomen om punten te verdienen als bedrijven op individueel niveau een lagere geurbelasting veroorzaken dan wettelijk zou zijn toegestaan.


5. Bent u bereid om, n.a.v. het onderzoek, stankoverlast effectiever aan te pakken? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet

Antwoord: Ja. Wanneer uit de landelijke geurevaluatie blijkt dat de provincie bij kan dragen aan een verdere afname van de geuroverlast zullen wij dat zeker doen. Overigens wordt in het kader van het urgentieteam gewerkt aan het oplossen van overlast situaties veroorzaakt door onder andere geurhinder.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Voorzitter, Secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer