Vragen over de vertraagde ople­vering van de natuurbrug in het Groene Woud


Indiendatum: jan. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de vertraagde oplevering van de natuurbrug in het Groene Woud.


Geacht college,

De oplevering van een natuurbrug over het spoor tussen Eindhoven en Boxtel, die was gepland voor eind 2017, wordt tot minstens eind 2018 vertraagd. De reden hiervoor is een voortslepend juridisch conflict tussen opdrachtgever ProRail en diverse aannemers die meededen in de aanbestedingsprocedure. Vooral edelherten zullen gebruik gaan maken van de natuurbrug.[1]
Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

De natuurbrug is onderdeel van het regionale programma Kloppend hart van het Groene Woud. Een woordvoerster van Brabants Landschap vermeldt in het Eindhovens Dagblad dat er vóór april 2017, edelherten worden uitgezet in het gebied.

1. Hoeveel herten worden uitgezet in het gebied?

2. Heeft het gebied waar de herten worden uitgezet voldoende draagkracht wanneer de dieren niet kunnen migreren door middel van de natuurbrug? Zo ja, waarom? Zo nee, wat zijn daarvan de gevolgen?

3. Bent u van plan de hertenpopulatie te beheersen door middel van afschot? Zo nee, bent u van plan de hertenpopulatie op een andere manier te beheersen?

4. Heeft de vertraging van de oplevering van de natuurbrug gevolgen voor de edelherten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

5. Heeft de vertraging van de oplevering van de natuurbrug gevolgen voor de verkeersveiligheid in en rondom het gebied? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

6. Bent u bereid om Brabants Landschap te verzoeken om de plaatsing van de edelherten uit te stellen totdat de te bouwen natuurbrug over de spoorlijn gebruiksklaar is? Zo nee, waarom niet?

ProRail besloot de aanbestedingsprocedure in de loop van 2016 af te breken nadat de betrokken aannemers een kort geding hadden aangespannen. In een voortgangrapportage van de provincie Noord-Brabant uit 2015, staat dat ten behoeve van de bouw van de natuurbrug al voorbereidende kapwerkzaamheden zijn uitgevoerd.[2]

7. Kunt u de kapwerkzaamheden nader toelichten? Zo nee, waarom niet?

8. Is er een herplantplicht bij de kapwerkzaamheden, genoemd in vraag 7? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze reeds gerealiseerd?

9. Is er op een andere manier compensatie nodig bij de kapwerkzaamheden, genoemd in vraag 7? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze reeds gerealiseerd?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren


[1] Conflict vertraagt aanleg natuurbrug, Eindhovens Dagblad, 7 januari 2017
[2] Rapportageformulier Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant, pagina 3

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 31 jan. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Hoeveel herten worden uitgezet in het gebied?

Antwoord:
Het Brabants Landschap zet tussen de 12 en 15 herten uit.


2. Heeft het gebied waar de herten worden uitgezet voldoende draagkracht wanneer de dieren niet kunnen migreren door middel van de natuurbrug? Zo ja, waarom? Zo nee, wat zijn daarvan de gevolgen?

Antwoord:
Ja. Volgens Brabants Landschap heeft het gebied waar de edelherten gaan verblijven, voldoende draagvlak. Door de natuurbrug wordt alleen het leefgebied vergroot.


3. Bent u van plan de hertenpopulatie te beheersen door middel van afschot? Zo nee, bent u van plan de hertenpopulatie op een andere manier te beheersen?

Antwoord:
Nee. De verantwoordelijkheid voor het beheersen van de populatie ligt bij Brabants Landschap en het is ons niet bekend welke maatregelen Brabants Landschap daarvoor wil inzetten.


4. Heeft de vertraging van de oplevering van de natuurbrug gevolgen voor de edelherten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

Antwoord:
Nee. Volgens Brabants Landschap kunnen de edelherten los van de realisatie van de natuurbrug worden uitgezet.


5. Heeft de vertraging van de oplevering van de natuurbrug gevolgen voor de verkeersveiligheid in en rondom het gebied? Zo nee, waarom niet? Zo ja,

Antwoord:
Nee. Brabants Landschop geeft aan dat het beoogde leefgebied voor de edelherten wordt omrasterd en dat dat ook niet verandert door de vertraging van de realisatie van de natuurbrug.


6. Bent u bereid om Brabants Landschap te verzoeken om de plaatsing van de edelherten uit te stellen totdat de te bouwen natuurbrug over de spoorlijn gebruiksklaar is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Het gaat hier om een project van Brabants Landschap waarin de provincie geen rol heeft.


7. Kunt u de kapwerkzaamheden nader toelichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Volgens Brabants Landschap gaat het om het kappen van bosranden om de toegangsroute voor het bouwverkeer tijdelijk te verruimen en om een stuk lijnbeplanting langs het spoor waar de natuurbrug is voorzien.


8. Is er een herplantplicht bij de kapwerkzaamheden, genoemd in vraag 7? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze reeds gerealiseerd?

Antwoord:
Nee. Voor lijnbeplantingen geldt sowieso geen herplantplicht. Ook voor de gekapte bosranden geldt geen herplantplicht omdat de oppervlakte te gering is en omdat de bosranden na afronding van het project weer kunnen opgroeien.


9. Is er op een andere manier compensatie nodig bij de kapwerkzaamheden, genoemd in vraag 7? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze reeds gerealiseerd?

Antwoord:
Nee. Er is geen compensatieplicht omdat de bosranden weer kunnen opgroeien.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over de geluidsoverlast van luchthaven Seppe

Lees verder

Vragen over de omlegging van de provinciale weg bij Baarle (N260)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer