Vragen over de omlegging van de provin­ciale weg bij Baarle (N260)


Indiendatum: jan. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de omlegging van de provinciale weg bij Baarle (N260).


Geacht college,

U bent voornemens om dit jaar te starten met de aanleg van de omlegging van de provinciale weg bij Baarle, de N260. Voor het oostelijke deel van de omlegging is het nog niet zover, o.a. doordat hierover nog het één en ander bij de Belgische Raad van State (RvS) ligt.

In het toetsingsadvies van april 2005 geeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage aan dat afwaardering van de N639 voor vrachtverkeer door de gemeente als niet handhaafbaar wordt geacht. De Commissie MER denkt daar anders over.

Wij hebben twijfels over nut en noodzaak van het noordelijke deel van de omlegging en hebben een aantal vragen over o.a. het oplossend vermogen van het noordelijke deel.

1. Bent u met ons van mening dat de cultuurhistorische Fransebaan, het fraaie coulisselandschap en de leefbaarheid van buurtschap Boschhoven zal worden aangetast door het noordelijke deel van de omlegging? Zo nee, waarom niet?

2. Hebben er in het kader van de omlegging al natuurcompensatiehandelingen plaats gevonden? Zo ja, in welke mate en op welke locaties? Zo nee, waarom niet?

3. Zullen de compensatiegebieden gereed zijn voordat de te compenseren gebieden worden verstoord door (de realisatie van) de omlegging? Zo nee, waarom niet?

4. Is de kostenindicatie van de natuurcompensatie van €402.000, zoals beschreven in het compensatieplan uit 2008, nog actueel? Zo nee, hoe ziet de huidige kostenindicatie er uit?

5. Bent u met ons van mening dat de toegevoegde waarde van het noordelijke deel van de omlegging niet voldoende is indien de aanleg van het oostelijke deel van de omlegging uitblijft? Zo ja, bent u het met ons eens dat het onverstandig is om te beginnen aan de aanleg van het noordelijke deel van de omlegging, terwijl er nog geen zekerheid is verkregen omtrent de aanleg van het oostelijke deel van de omlegging? Zo nee, waarop baseert u de voldoende toegevoegde waarde van het noordelijke deel zonder het oostelijke deel?

6. Bent u met ons van mening dat het noordelijke deel van de omlegging overbodig is, aangezien het verkeer vanuit het noordwesten via de A58 en de N260 direct naar het oostelijke deel van de omlegging geleid kan worden (in combinatie met de afwaardering van de N639 om het sluipverkeer te weren) en dat daarmee de natuur en de karakteristieke Fransebaan behouden kan blijven? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u met ons van mening dat het verstandig is om de omleg gefaseerd te realiseren, waarbij eerst alleen het oostelijke deel van de omlegging wordt gerealiseerd en het sluipverkeer met flankerend beleid en handhavingsmaatregelen over de N260 wordt geleid (en wordt geweerd van de N639), om vervolgens deze fase te evalueren om te beoordelen of nut en noodzaak van het noordelijke deel van de omlegging nog aanwezig is en de keuze voor aanleg van het noordelijke deel hierop te baseren? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u het met ons eens dat er een redelijke kans is dat het plan bij de RvS zal sneuvelen indien blijkt dat de omlegging geen oplossend vermogen heeft? Zo nee, waarom niet?

9. Acht u aantasting van natuur, landschap en leefbaarheid gerechtvaardigd indien de omlegging geen voldoende oplossend vermogen blijkt te hebben?

10. Klopt het dat landbouwverkeer niet zal worden toegestaan op de omlegging? Zo ja, verwacht u dat dit verkeer door de bebouwde kom zal blijven rijden? Zo nee, hoe zal het landbouwverkeer langs Baarle worden geleid?

11. Bent u met ons van mening dat met de hedendaagse technologie, zoals kentekenregistratie met camera’s, een verbod op sluipvrachtverkeer op de N639 is te handhaven? Zo ja, bent u met ons van mening dat het vrachtverkeer vanaf de A58 via de N260 en het oostelijke deel van de omlegging richting Turnhout zou moeten worden geleid (en vice versa)? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 24 jan. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u met ons van mening dat de cultuurhistorische Fransebaan, het fraaie coulisselandschap en de leefbaarheid van buurtschap Boschhoven zal worden aangetast door het noordelijke deel van de omlegging? Zo nee, waarom niet?

Nee, het ontwerp van de omlegging voldoet aan de in het bestemmingsplan geformuleerde landschappelijke eisen. Het buurtschap Boshoven ondervindt hinder van het verkeer naar achterliggende woonwijken van de kom van Baarle. Na aanleg van de omlegging verwachten wij dat deze overlast vermindert.


2. Hebben er in het kader van de omlegging al natuurcompensatiehandelingen plaats gevonden? Zo ja, in welke mate en op welke locaties? Zo nee, waarom niet?

Ja, de werkzaamheden voor natuurcompensatie zijn volgens de Flora & Fauna wetgeving uitgevoerd op de uit de natuurinventarisaties gebleken noodzakelijke locaties.


3. Zullen de compensatiegebieden gereed zijn voordat de te compenseren gebieden worden verstoord door (de realisatie van) de omlegging? Zo nee, waarom niet?

Ja.


4. Is de kostenindicatie van de natuurcompensatie van €402.000, zoals beschreven in het compensatieplan uit 2008, nog actueel? Zo nee, hoe ziet de huidige kostenindicatie er uit?

Ja.


5. Bent u met ons van mening dat de toegevoegde waarde van het noordelijke deel van de omlegging niet voldoende is indien de aanleg van het oostelijke deel van de omlegging uitblijft? Zo ja, bent u het met ons eens dat het onverstandig is om te beginnen aan de aanleg van het noordelijke deel van de omlegging, terwijl er nog geen zekerheid is verkregen omtrent de aanleg van het oostelijke deel van de omlegging? Zo nee, waarop baseert u de voldoende toegevoegde waarde van het noordelijke deel zonder het oostelijke deel?

Nee, wij delen uw mening niet. Een daartoe uitgevoerde modelmatige analyse van verkeersbewegingen met een gefaseerde uitvoering geeft aan dat daarmee verlichting van de verkeersdruk op het centrum wordt bereikt.


6. Bent u met ons van mening dat het noordelijke deel van de omlegging overbodig is, aangezien het verkeer vanuit het noordwesten via de A58 en de N260 direct naar het oostelijke deel van de omlegging geleid kan worden (in combinatie met de afwaardering van de N639 om het sluipverkeer te weren) en dat daarmee de natuur en de karakteristieke Fransebaan behouden kan blijven? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij delen uw mening niet. In het bestemmingsplan van de gemeente Baarle-Nassau “Omlegging provinciale weg Baarle” is opgenomen dat de huidige Franse Baan grotendeels behouden blijft.


7. Bent u met ons van mening dat het verstandig is om de omleg gefaseerd te realiseren, waarbij eerst alleen het oostelijke deel van de omlegging wordt gerealiseerd en het sluipverkeer met flankerend beleid en handhavingsmaatregelen over de N260 wordt geleid (en wordt geweerd van de N639), om vervolgens deze fase te evalueren om te beoordelen of nut en noodzaak van het noordelijke deel van de omlegging nog aanwezig is en de keuze voor aanleg van het noordelijke deel hierop te baseren? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij delen uw mening niet. Met de huidige aanpak kunnen wij op korte termijn bijdragen aan de aanpak van de verkeersproblematiek en de verbetering van de leefbaarheid in de bebouwde kom van Baarle.


8. Bent u het met ons eens dat er een redelijke kans is dat het plan bij de RvS zal sneuvelen indien blijkt dat de omlegging geen oplossend vermogen heeft? Zo nee, waarom niet?

Nee, dat zijn we niet met u eens. Uit onderliggende rapportages blijkt dat de omlegging voldoende oplossend vermogen heeft.


9. Acht u aantasting van natuur, landschap en leefbaarheid gerechtvaardigd indien de omlegging geen voldoende oplossend vermogen blijkt te hebben?

Zie hiervoor ons antwoord op vraag 8.


10. Klopt het dat landbouwverkeer niet zal worden toegestaan op de omlegging? Zo ja, verwacht u dat dit verkeer door de bebouwde kom zal blijven rijden? Zo nee, hoe zal het landbouwverkeer langs Baarle worden geleid?

Ja, dat klopt. Op provinciale wegen met een doorstromingsfunctie zoals de toekomstige omlegging staan wij in principe geen langzaam gemotoriseerd verkeer toe. Dat past niet bij de functie van de weg en bij de grote verschillen in toegestane snelheden van het langzaam gemotoriseerd verkeer (25 km/h) en het overige gemotoriseerde verkeer (80 km/h). Wij hebben dit ook als zodanig met de gemeente Baarle in overeenkomst afgesproken. Het langzaam gemotoriseerd verkeer zal na herinrichting van de kom door het dorp worden afgewikkeld.


11. Bent u met ons van mening dat met de hedendaagse technologie, zoals kentekenregistratie met camera’s, een verbod op sluipvrachtverkeer op de N639 is te handhaven? Zo ja, bent u met ons van mening dat het vrachtverkeer vanaf de A58 via de N260 en het oostelijke deel van de omlegging richting Turnhout zou moeten worden geleid (en vice versa)? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij delen die mening niet. De N639 is een openbare weg voor alle verkeer en heeft daarin een regionale functie. Handhaving is geen taak van de provincie, maar van de politie.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger

Interessant voor jou

Vragen over de vertraagde oplevering van de natuurbrug in het Groene Woud

Lees verder

Vragen over drugssmokkel op Breda International Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer