Vragen over tiny houses in de natuur


Indiendatum: aug. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende tiny houses in de natuur.

Geacht college,


Via Stichting Het Kan Wel! worden mensen opgeroepen om zich aan te melden voor het bewonen van zogenoemde tiny houses op twee locaties in de Brabantse natuur, op percelen in de gemeente Landerd en de gemeente Deurne. Tevens wordt van de toekomstige bewoner van een tiny house verwacht dat hij/zij als ambassadeur in gesprek treedt met gemeenten om (tijdelijk?) kleinschalig en zelfvoorzienend wonen op meer locaties in bosrijke omgevingen te legaliseren. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Bent u bekend met dit bericht?

2. Welke ecologische waarden komen voor in de twee genoemde gebieden?

3. Aan welke van deze ecologische waarden is bijzondere betekenis toegekend voor het borgen van provinciale belangen (bijvoorbeeld NNB)?

Uw college is bevoegd om, al dan niet op verzoek van de gemeente, te besluiten tot het doen van een kaartaanpassing, bijvoorbeeld voor permanente bewoning van recreatiewoningen.

4. Bent u met ons van mening dat het bouwen en bewonen van deze huisjes niet acceptabel is en niet mag worden toegestaan, op de eerste plaats vanwege verstoring van in de natuur aanwezige dieren op het gebied van onder andere: licht, geluid en afval afkomstig van de bewoner en op de tweede plaats omdat er een precedentwerking van uit gaat als dit wordt toegestaan? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u van plan om medewerking te verlenen aan (permanente) bewoning van tiny houses in de natuur in Noord-Brabant? Zo ja, waarom?

6. Welke mogelijkheden heeft u om permanente bewoning van de tiny houses tegen te houden indien de gemeente Landerd en de gemeente Deurne een verzoek om kaartaanpassing ten behoeve van permanente bewoning indienen?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 12 sep. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u bekend met dit bericht

Antwoord:
Nee, niet voordat u deze schriftelijke vragen stelde.


2. Welke ecologische waarden komen voor in de twee genoemde gebieden.

Antwoord:
Het is ons onbekend om welke percelen het zou gaan. Deze zijn in de berichtgeving ook niet genoemd. Ook navraag bij de gemeente Landerd en gemeente Deurne biedt hierover geen duidelijkheid.


3. Aan welke van deze ecologische waarden is bijzondere betekenis toegekend voor het borgen van provinciale belangen (bijvoorbeeld NNB)

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2. De Verordening ruimte sluit het bouwen van woningen binnen de NNB uit, in welke vorm dan ook.


4. Bent u met ons van mening dat het bouwen en bewonen van deze huisjes niet acceptabel is en niet mag worden toegestaan, op de eerste plaats vanwege verstoring in de natuur aanwezige dieren op het gebied van onder andere: licht, geluid en afval afkomstig van de bewoner en op de tweede plaats omdat er een precedentwerking van uit gaat als dit wordt toegestaan ? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 3.


5. Bent u van plan om medewerking te verlenen aan (permanente) bewoning van tiny houses in de natuur in Noord-Brabant? Zo ja, waarom ?

Antwoord:
Nee


6. Welke mogelijkheden heeft u om permanente bewoning van de tiny houses tegen te houden indien de gemeente Landerd en de gemeente Deurne een verzoek om kaartaanpassing ten behoeve van permanente bewoning indienen?

Antwoord:
Het huidige beleid van de provincie is er op gericht om sinds jaar en dag op gericht om wonen in het buitengebied tegen te gaan. Ook wanneer het gaat om (solitaire) recreatiewoningen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is de bouw van een woning toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de nieuwvestiging van een Ruimte-voor-ruimte woning in een bebouwingsconcentratie in het buitengebied. Een kaartaanpassing maakt dat niet anders en biedt in die zin geen ruimte om een dergelijke woning op te richten.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger

Interessant voor jou

Vervolgvragen over de hoge doses meststoffen in het Noord-Brabantse grondwater

Lees verder

Vragen over overtredingen door MarcoGas B.V. in Bakel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer