Vragen over over­tre­dingen door MarcoGas B.V. in Bakel


Indiendatum: aug. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende overtredingen door MarcoGas B.V. in Bakel.


Geacht college,

Omwonenden van MarcoGas B.V. (hierna: MarcoGas) ondervinden regelmatig (geluids)overlast van dit bedrijf en van het vertrekkende en aankomende verkeer van en naar MarcoGas. Door de controlerende ambtenaren is in het verleden, na klachten van omwonenden, vastgesteld dat MarcoGas zich niet houdt aan de tijdstippen waarop vervoer van en naar het bedrijf volgens de vergunning is toegestaan. Uw college is nu voornemens om de vergunde rijtijden ten gunste van Marco Gas te wijzigen, waardoor de overlast voor omwonenden nog groter zal worden. Op 21 augustus 2017 heeft de hoorzitting plaatsgevonden over het bezwaar met betrekking tot het uitbreiden van de bedrijfstijden in de avondperiode en rijtijden in de nacht bij MarcoGas.

1. Klopt het dat de aanvraag voor verruimde vervoerstijden in de milieuvergunning door MarcoGas werd gedaan nadat de omwonenden hebben geklaagd en een handhavingsverzoek hebben ingediend? Bent u met ons eens dat dat geen reden is om niet te handhaven? Zo nee, waarom niet?

2. Klopt het dat naar aanleiding van het in vraag 1 genoemde handhavingsverzoek dat u op 7 december 2016 van de omwonenden heeft ontvangen niet is gehandhaafd? Zo ja, waarom niet? Zo nee, is er niet gehandhaafd omdat er zicht was op legalisatie van de situatie of om een andere reden?

3. Bent u met ons van mening dat in geval van handhaving wegens een vereiste omgevingsvergunning voor een milieuactiviteit, voor het bestaan van concreet zicht op legalisatie vereist is dat ten tijde van het handhavingsbesluit een ontvankelijke aanvraag is ingediend voor die activiteit? Zo ja, waarom is er dan toch besloten om niet te handhaven? Zo nee, waarom niet?

4. Wanneer is er volgens u zicht op legalisatie van een dergelijke onrechtmatige situatie?

Op 28 juli 2017 heeft een spoedcontrole bij MarcoGas plaatsgevonden n.a.v. door omwonenden gestuurde foto’s, waarbij meerdere overtredingen zijn geconstateerd.

5. Waaruit bestonden de overtredingen die zijn geconstateerd bij MarcoGas op 28 juli 2017?

6. Worden er of zijn er maatregelen genomen na vaststellen van de overtreding? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

7. Is er, wat betreft de overtredingen die zijn geconstateerd op 28 juli 2017, een concreet zicht op legalisatie? Zo ja, waarom?

8. Welke overtredingen heeft MarcoGas de afgelopen 5 jaar begaan?

9. Zijn die begane overtredingen voldoende om Marcogas onder verscherpt toezicht te houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat vormgeven?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 19 sep. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Klopt het dat de aanvraag voor verruimde vervoerstijden in de milieuvergunning door MarcoGas werd gedaan nadat de omwonenden hebben geklaagd en een handhavingsverzoek hebben ingediend? Bent u met ons eens dat dat geen reden is om niet te handhaven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Naar aanleiding van het verzoek om handhaving, is door ons vastgesteld dat in afwijking van de destijds vergunde werktijden vrachtwagens vertrokken vanuit de betreffende inrichting van Marco Gas BV. Dit was voor ons aanleiding om haar bij brief van 15 augustus 2016 op te dragen deze overtreding binnen één week te beëindigen en vervolgens beëindigd te houden. Hieraan werd in eerste instantie gevolg gegeven.

Bij besluit van 13 oktober 2016 hebben wij overeenkomstig een door Marco Gas BV ingediende aanvraag een vergunning verleend tot het verruimen van de vergunde vertrektijden.

Vervolgens ontvingen wij meldingen van omwonenden dat Marco Gas BV zich over de periode 15 november tot en met 5 december 2016 niet zou hebben gehouden aan de verruimde werktijden. De door hen verstrekte gegevens zijn door ons geverifieerd aan de hand van door Marco Gas BV overgelegde overzichten op basis van haar track and trace systeem en urenlijsten. Hieruit bleek inderdaad dat de op dat moment vergunde werktijden met enige regelmaat zijn overtreden.

Door Marco Gas BV is tussentijds een nieuwe aanvraag ingediend tot verdere verruiming van de werktijden, die vergunbaar bleek.

Bij besluit van 30 maart 2017 is de omgevingsvergunning verleend.

De door ons vastgestelde vertrek- en aankomsttijden van bedrijfsvoertuigen over het afgelopen jaar tot heden, vallen allen binnen hetgeen thans vergund is. Door deze legalisatie wordt het handhavingstraject automatisch beëindigd.


2. Klopt het dat naar aanleiding van het in vraag 1 genoemde handhavingsverzoek dat u op 7 december 2016 van de omwonenden heeft ontvangen niet is gehandhaafd? Zo ja, waarom niet? Zo nee, is er niet gehandhaafd omdat er zicht was op legalisatie van de situatie of om een andere reden?

Antwoord:
Nee, er is gehandhaafd middels onze brief van 15 augustus 2016. Dit handhavingstraject is niet vervolgd, in eerste instantie omdat Marco Gas BV zich hield aan de opdracht uit deze brief en in tweede instantie inderdaad omdat concreet zicht op legalisatie ontstond.


3. Bent u met ons van mening dat in geval van handhaving wegens een vereiste voor een milieuactiviteit, voor het bestaan van concreet zicht op legalisatie vereist is dat ten tijde van het handhavingsbesluit een ontvankelijke aanvraag is ingediend voor die activiteit? Zo ja, waarom is er dan toch besloten om niet te handhaven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Zie het antwoord op vragen 1 en 2. Op ieder moment in een handhavingstraject kan concreet zicht op legalisatie ontstaan, waardoor van verder handhavend optreden afgezien dient te worden.


4. Wanneer is er volgens u zicht op legalisatie van een dergelijke onrechtmatige situatie?

Antwoord:
Er is sprake van concreet zicht op legalisatie indien bij ons een definitieve en genoegzame aanvraag om een vergunning is ingediend, die ertoe leidt dat de, indien overeenkomstig deze aanvraag wordt beschikt, de geconstateerde overtreding is beëindigd.


5. Waaruit bestonden de overtredingen die zijn geconstateerd bij MarcoGas op 28 juli 2017?

Antwoord:
Op 28 juli 2017 is door onze toezichthouder geconstateerd dat een zestal gasflessen niet tegen omvallen beschermd werden. Ook was op het achterterrein van de inrichting, alwaar de opslag van lege gasflessen plaatsvindt, geen sprake van ‘good housekeeping’. Ten slotte stond op het buitenterrein een tankwagen geparkeerd die voor 55% gevuld was, terwijl op grond van de vergunningvoorschriften een maximale vullingsgraad van 30% geldt.


6. Worden er of zijn er maatregelen genomen na vaststellen van de overtreding? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Marco Gas BV is bij brief van 9 augustus 2017 aangeschreven om de geconstateerde overtredingen te beëindigen en beëindigd te houden.


7. Is er, wat betreft de overtredingen die zijn geconstateerd op 28 juli 2017, een concreet zicht op legalisatie? Zo ja, waarom?

Antwoord:
Nee


8. Welke overtredingen heeft MarcoGas de afgelopen 5 jaar begaan?

Antwoord:
Op 17 juli 2014 is geconstateerd dat de opslag van gasflessen niet overeen kwam met de vergunde situatie. Niet alle gasflessen met propaan stonden op een verharde ondergrond en bij de opslaglocaties was geen sprake was van een duidelijke markering. Voorts was het hekwerk beschadigd en werd de begroeiing onvoldoende kort gehouden.
Op 27 oktober 2015 is geconstateerd dat een deel van het dak van de vulinrichting in slechte staat van onderhoud verkeerde en dat gasflessen onvoldoende tegen omvallen beveiligd waren.
Op 9 december 2015 is wederom vastgesteld dat gasflessen onvoldoende tegen omvallen beveiligd waren. Daarnaast is geconstateerd dat op het buitenterrein een tankwagen geparkeerd stond die voor 45% gevuld was, terwijl een maximale vullingsgraad van 30% geldt.
Op 14 mei 2016 is geconstateerd dat een duidelijk leesbare instructie bij het gasvulstation ten aanzien van te nemen maatregelen bij calamiteiten ontbrak.
Op 28 juli 2017 is door onze toezichthouder geconstateerd dat een zestal gasflessen niet tegen omvallen beschermd werden. Ook was op het achterterrein van de inrichting, alwaar de opslag van lege gasflessen plaatsvindt, geen sprake van ‘good housekeeping’. Ten slotte stond op het buitenterrein een tankwagen geparkeerd die voor 55% gevuld was, terwijl op grond van de vergunningvoorschriften een maximale vullingsgraad van 30% geldt.


9. Zijn die begane overtredingen voldoende om Marcogas onder verscherpt toezicht te houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat vormgeven?

Antwoord:
Nee. Door onze toezichthouder wordt Marco Gas BV tweemaal per jaar bezocht, waarvan één controle onaangekondigd plaatsvindt. Indien tijdens deze reguliere controles overtredingen worden geconstateerd of indien daar vanuit meldingen en klachten aanleiding voor bestaat, vinden extra controlebezoeken plaats.

De hoeveelheid en de zwaarte van de geconstateerde overtredingen, geven ons op dit moment geen aanleiding om het toezicht verder te verscherpen.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger