Vragen over wieler­centrum Ossend­recht


Indiendatum: jul. 2015

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende wielercentrum Ossendrecht.


Geacht college,

Onze fractie heeft kennis genomen van de subsidieverlening ten behoeve van de realisering van ‘Regionaal Centrum voor Opleiding en Wielersport Ossendrecht’. Met de 350.000 euro subsidie wordt de gemeente Woensdrecht ondersteund in de bouw van het wielercentrum, dat naast het Wielercollege in Ossendrecht zal komen te liggen. Het Wielercollege wordt omring door Natura 2000-gebied Brabantse Wal.

Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Is er bij de planvorming een beoordeling geweest in het kader van de bescherming van het Natura 2000-gebied? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

2. Vindt u de geplande fietsroutes en/of wedstrijden toelaatbaar in het kader van de bescherming van het Natura 2000-gebied? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Indien de (verharde) fietsroutes leiden tot directe of indirecte aantasting van de (beschermde) natuur, vindt u het verstandig om een subsidie toe te kennen aan het Wielercentrum? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u een kaart van de aan te leggen fietsroutes overleggen?

5. Passen de (verharde) fietsroutes binnen de Verordening ruimte, lettend op artikel 3.2, lid 3d, artikel 12.1, lid 2d en artikel 18.1, lid 2b?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2015
Antwoorddatum: 10 aug. 2015

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Is er bij de planvorming een beoordeling geweest in het kader van de bescherming van het Natura 2000-gebied? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: In de subsidie-aanvraag zijn kaarten opgenomen met fietsroutes.
Het wielerparcours zoals dat in de subsidieaanvraag is opgenomen, is geprojecteerd op bestaande ontsluitingswegen van bospercelen en bestaande bebouwing in het gebied. Het MTB-parcours en het veldritparcours maken overwegend gebruik van bestaande routes in het bos.
In het vervolgtraject, waarin de definitieve routes worden uitgewerkt, zal door de gemeente Woensdrecht een beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 plaatsvinden.
Wij merken op dat het aanleggen van openbaar toegankelijke fietspaden binnen het vigerende bestemmingsplan mogelijk is. Er zal daarom geen herziening van het vigerende bestemmingplan nodig zijn.


2. Vindt u de geplande fietsroutes en/of wedstrijden toelaatbaar in het kader van de bescherming van het Natura 2000-gebied? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zoals bij de beantwoording van vraag 1 is aangegeven, zal de gemeente in het vervolgtraject een beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 uitvoeren. Hieruit zal blijken of het plan toelaatbaar is.


3. Indien de (verharde) fietsroutes leiden tot directe of indirecte aantasting van de (beschermde) natuur, vindt u het verstandig om een subsidie toe te kennen aan het Wielercentrum? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: In april van dit jaar heeft de gemeente Woensdrecht een subsidieaanvraag ingediend in het kader van het Sportplan 2016. Deze aanvraag is getoetst aan de subsidievereisten. Eén van deze vereisten (artikel 3.4. lid m) ziet erop dat de gemeente tijdig de procedures van publiekrechtelijke besluitvorming zal doorlopen. Op het moment van beoordeling van de subsidieaanvraag is de toetsing daarom nog niet uitgevoerd. Zoals bij de beantwoording van vraag 1 is aangegeven, zal de gemeente Woensdrecht in het vervolgtraject een beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 uitvoeren. Indien uit deze beoordeling blijkt dat een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig is, dient de gemeente deze procedure te doorlopen.
Op 18 juni jl. heeft de provincie een subsidiebeschikking afgegeven.


4. Kunt u een kaart van de aan te leggen fietsroutes overleggen?

Antwoord: Ja, bijgevoegd treft u de volgende kaarten aan met de fietsroutes, zoals die zijn ingediend ten behoeve van de subsidieaanvraag:
1. Een kaart van het wielerparcours en MTB parcours (bijlage 1)
2. Een kaart van het wielerparcours en het veldrijden parcours en de BMX startheuvel (bijlage 2).


5. Passen de (verharde) fietsroutes binnen de Verordening ruimte, lettend op artikel 3.2, lid 3d, artikel 12.1, lid 2d en artikel 18.1, lid 2b?

Antwoord: Het aanleggen van openbaar toegankelijke fietspaden is binnen het vigerende bestemmingsplan mogelijk. Er zal daarom geen herziening van het vigerende bestemmingplan nodig zijn. Toetsing aan de Verordening Ruimte vindt dan ook niet plaats.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter, Secretaris