Vragen over de plannen voor het nieuwe trans­ferium in ’s-Herto­gen­bosch-West


Indiendatum: jul. 2015

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de plannen voor het nieuwe transferium in ’s-Hertogenbosch-West.


Geacht college,

De gemeente ’s-Hertogenbosch is op dit moment doende met plannen voor een nieuw transferium aan de Deutersestraat in ‘s-Hertogenbosch. De totale projectkosten voor het transferium bedragen € 16.000.000; € 8.000.000 hiervan komt van de B5 en € 8.000.000 komt in lijn met het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2014-2018 (MIT) uit het budget van de provincie Noord-Brabant. Het project bevindt zich in de planstudie-fase.

In het Natura 2000-gebied Moerputten bevinden zich de beschermde habitattypen H3140 kranswierwateren, H6410 blauwgraslanden en H6430 subtype A ruigten en zomen, moerasspirea. Het gebied levert een belangrijke landelijke bijdrage aan de instandhoudingsdoelen voor deze habitattypen in beekdalen. Uit een quickscan milieueffecten Transferium-West blijkt dat het transferium ‘zeer veel afbraak’ zal doen aan de natuurkwaliteit aldaar. Tevens ligt de locatie aan de Deutersestraat en naast het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar patiënten verblijven.

Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Kunt u uitleggen op welke manier u met de plannen voor het nieuwe transferium aan de rand van het Natura 2000-gebied Moerputten, passende maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in Natura 2000-gebieden niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van de Habitatrichtlijn, een significant effect zouden kunnen hebben?

2. Kunt u garanderend dat de aanleg van het transferium geen significante negatieve gevolgen voor de habitattypen en beschermde soorten in dit gebied zal hebben door uitdroging en verzuring van de bodem door stikstofdepositie van aan- en afrijdend verkeer?

3. Bent u het met ons eens dat het onmogelijk is om, gezien de beschermde habitattypen die op steenworp afstand liggen van de locatie aan de Deutersestraat, op deze locatie een transferium aan te leggen dat een verhoging van stikstofuitstoot tot gevolg heeft? Zo nee, waarom niet?

4. Indien ja, bent u voornemens om een alternatieve locatie te vinden voor het transferium?

5. Moet u voor de aanleg van het transferium een Natuurbeschermingswetvergunning verlenen? Zo ja, is deze al aangevraagd?

6. Heeft de inwerkingtreding van de Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant tot gevolg dat er geen Natuurbeschermingswetvergunning kan worden verleend voor de aanleg van het transferium? Zo nee, houdt u daarna dan nog ontwikkelingsruimte over om toe te kennen aan de veehouderijen die willen groeien?

7. Zijn er voorwaarden verbonden aan de provinciale bijdrage voor de aanleg van het nieuwe transferium? Zo ja, welke?

8. Dient de door u gereserveerde € 8.000.000 voor het transferium voor een bepaald tijdstip te worden ingezet? Zo ja, wat is de deadline? Wat is de consequentie als die deadline wordt overschreden?

Wij vernemen graag uw reactie.


Met vriendelijke groet,

ir. Marco van der Wel
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2015
Antwoorddatum: 27 jul. 2015

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Kunt u uitleggen op welke manier u met de plannen voor het nieuwe transferium aan de rand van het Natura 2000-gebied Moerputten, passende maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in Natura 2000-gebieden niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van de Habitatrichtlijn, een significant effect hebben?

Antwoord: Nee. De gemeente ’s-Hertogenbosch is het bevoegd gezag voor het ruimtelijke plan en de daarvoor benodigde beoordelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze zijn nodig om de vraag te kunnen beantwoorden. Volgens onze informatie is de gemeente ’s-Hertogenbosch hier momenteel mee bezig.


2. Kunt u garanderend dat de aanleg van het transferium geen significante negatieve gevolgen voor de habitattypen en beschermende soorten in dit gebied zal hebben door uitdroging en verzuring van de bodem door stikstofdepositie van aan- en afrijdend verkeer?

Antwoord: Zie beantwoording vraag 1. Dit zal blijken uit de benodigde beoordelingen.


3. Bent u het met ons eens dat het onmogelijk is om, gezien de beschermende habitattypen die op steenworp afstand liggen van de locatie aan de Deutersestraat, op deze locatie een transferium aan te leggen dat een verhoging van stikstofuitstoot tot gevolg heeft? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie beantwoording vraag 1. Dit zal blijken uit de benodigde beoordelingen.


4. Indien ja, bent u voornemens om een alternatieve locatie te vinden voor het transferium?

Antwoord: Zie beantwoording vraag 1. Dit zal blijken uit de benodigde beoordelingen.


5. Moet u voor de aanleg van het transferium een Natuurbeschermingswetvergunning verlenen? Zo ja, is deze al aangevraagd?

Antwoord: Zie beantwoording vraag 1. Dit zal blijken uit de benodigde beoordelingen. Er is op dit moment nog geen aanvraag in het kader van de natuurbeschermingswet ingediend door de gemeente ’s-Hertogenbosch.


6. Heeft de inwerkingtreding van de Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant tot gevolg dat er geen Natuurbeschermingswetvergunning kan worden verleend voor de aanleg van het transferium? Zo nee, houdt u daarna dan nog ontwikkelingsruimte over om toe te kennen aan de veehouderijen die willen groeien?

Antwoord: Zie beantwoording vraag 5. Indien blijkt dat in het kader van de PAS een natuurbeschermingsvergunning nodig is, dan is de Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant van toepassing.
Op dat moment wordt bepaald hoeveel ontwikkelingsruimte nodig is en of die nog beschikbaar is. Dit is op dit moment niet aan te geven.


7. Zijn er voorwaarden verbonden aan de provinciale bijdrage voor de aanleg van het nieuwe transferium? Zo ja, welke?

Antwoord: Ja. Hieraan zijn de subsidievoorwaarden verbonden zoals gesteld in de subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2013, paragraaf 10 Parkeer- en reisvoorzieningen.


8. Dient de door u gereserveerde € 8.000.000 voor het transferium voor een bepaald tijdstip te worden ingezet? Zo ja, wat is de deadline? Wat is de consequentie als die deadline wordt overschreden?

Antwoord: Ja, de provincie dient voor 31 december 2015 de subsidie te verlenen. De provincie heeft van de gemeente 's-Hertogenbosch op 18 maart 2015 een subsidieaanvraag ontvangen. De subsidieaanvraag voor het transferium Willemspoort was aangehouden in afwachting van goedkeuring van de locatie Willemspoort door de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch. Op dinsdag 14 juli 2015 heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch het raadsvoorstel transferium Willemspoort goedgekeurd.
Binnen afzienbare termijn zal door ons onder voorwaarden een subsidiebeschikking worden afgegeven voor de realisatie van een transferium in Willemspoort. Eén van die voorwaarden is dat de benodigde vergunningen (zoals mogelijk een natuurbeschermingswetvergunning) zijn verstrekt.
De deadline van 31 december 2015 zal daarmee niet overschreden worden.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter, Secretaris