Vragen over de aanbe­ve­lingen van de Zuide­lijke Reken­kamer aangaande natuur­com­pen­satie


Indiendatum: jul. 2015

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer aangaande natuurcompensatie.


Geacht college,

Een jaar geleden is het rapport van het vervolgonderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer (ZR) over de kwaliteit van natuurcompensatie in Brabant uitgebracht. In het rapport wordt geconcludeerd dat de provincie beter dan voorheen haar natuurcompensatietaak heeft uitgevoerd, maar dat er ook verbeterpunten zijn. De door de ZR gedane aanbevelingen betreffen de transparantie, juistheid en tijdigheid van natuurcompensatie en het beheer van de natuurcompensatiegebieden naderhand.

Wij zijn benieuwd wat er een jaar na het uitkomen van het rapport door de provincie is ondernomen om de voorgestelde verbeterpunten te realiseren en hebben daarom de volgende vragen.

1. Wat heeft de provincie sinds mei 2014 ondernomen om de stand van zaken van natuurcompensatieprojecten transparanter te maken?

2. Wordt het publieke informatiepunt gerealiseerd? Zo ja, wanneer is de te verwachten lancering? Zo nee, waarom niet?

3. Wat heeft de provincie sinds mei 2014 ondernomen om de tijdigheid van natuurcompensatie te verbeteren?

4. Is het beleid ten aanzien van veldcontrole en handhaving, in het kader van realisatie van natuurcompensatie, aangescherpt? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Vragen 1 en 2. Wat heeft de provincie sinds mei 2014 ondernomen om de stand van zaken van natuurcompensatieprojecten transparanter te maken?
Wordt het publieke informatiepunt gerealiseerd? Zo ja, wanneer is de te verwachten lancering? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het publieke informatiepunt is reeds in juni 2014 in gebruik genomen. Het betreft een kaartviewer, te vinden via www.brabant.nl (onder ‘natuurnetwerk’: ‘natuurcompensatiegebieden’), waarop de verwijderde ecologische hoofdstructuur en te compenseren ecologische hoofdstructuur zijn opgenomen. Hiermee is voldaan aan de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer (hierna ZRK) op dit punt.


3. Wat heeft de provincie sinds mei 2014 ondernomen om de tijdigheid van natuurcompensatie te verbeteren?

Antwoord: In het najaar van 2014 hebben (her-)controlebezoeken plaatsgevonden en ook dit najaar zullen deze weer plaatsvinden. Vooralsnog zullen wij elk jaar die locaties bezoeken die gereed gemeld zijn danwel gereed zouden moeten zijn. Verder worden regulier, ook in 2015, de gemeenten gevraagd inzake de stand van zaken van de hen betreffende compensatietrajecten.
Op grond van al deze en andere informatie treden wij zo nodig in overleg met partijen teneinde de compensatietrajecten tijdig, binnen de termijnen, te laten realiseren.
Verder hebben wij de aanbevelingen van de ZRK aangegrepen om de verschillende processtappen beter procedureel te borgen. Hiertoe wordt op dit moment aan de hand van de aanbevelingen van de ZRK, de Verordening ruimte 2014 en de nieuwe interne wijze van handelen (zaakgericht werken, vanaf 1 mei 2015) het proces opnieuw ingericht en beschreven. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het beter en compleet inrichten van compensatiedossiers.
Conform onze toezegging naar aanleiding van het rapport van de ZRK zullen wij Provinciale Staten dit jaar rapporteren over de wijze waarop wij de diverse aanbevelingen van de ZRK hebben geïmplementeerd en over de stand van zaken van de compensatietrajecten.


4. Is het beleid ten aanzien van veldcontrole en handhaving, in het kader van realisatie van natuurcompensatie, aangescherpt? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Neen, het beleid van veldcontrole en handhaving is niet gewijzigd. Zoals voorheen, vindt 100% toezicht op de realisatie plaats, er wordt geen dossier gesloten zonder controle en zonodig actie in het veld


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter, Secretaris