Vragen over verhoogd botu­lis­me­risico bij hittegolf


Indiendatum: jun. 2015

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende verhoogd botulismerisico bij hittegolf.


Geacht college,

Deze week kent een periode van hoge temperaturen. Het KNMI voorspelt temperaturen rond 30°C vanaf woensdag tot zondag. Volgens de Beleidsnota Flora- en faunawet kan het bij langdurig warm weer “wenselijk zijn om de jacht op wilde eenden te sluiten en te zorgen dat van de ontheffingen voor het doden van andere watervogels onder die omstandigheden geen gebruik meer kan worden gemaakt.”

De reden voor sluiting van de jacht bij warm weer is de grotere kans op botulisme, een vergiftiging (met mogelijk gevaar voor mensen) waarvan de veroorzakende bacterie sneller verspreidt bij water dat 20° C of warmer is, aldus de Beleidsnota. Vele wateren hebben momenteel al een temperatuur van 20 °C of hoger bereikt.

De procedure van de Beleidsnota geeft aan dat bij deze weersomstandigheden het Faunafonds om een advies over de weersomstandigheden gevraagd wordt.

Wij hebben hierover een aantal vragen. Gezien het urgente karakter vragen wij om spoedige beantwoording van de vragen.

1. Geven de huidige en komende weersomstandigheden, met al vele watertemperaturen van boven de 20 °C, aanleiding tot een verhoogd risico op verspreiding van botulisme?

Indien ja;

2. Bent u bereid om vanwege het warme weer de jacht op watervogels in ieder geval vanaf deze week te sluiten? Zo nee, waarom niet?

3. Welke ontheffingen voor watervogels zijn momenteel in Brabant actief?

4. Heeft u al contact opgenomen met faunabeheerders over sluiting van de jacht vanwege de verwachte temperaturen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de uitkomst?

5. Neemt u hierover ook contact op met andere instanties, zoals SOVON en de Vogelbescherming? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag spoedig uw reactie.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2015
Antwoorddatum: 27 jul. 2015

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Geven de huidige en komende weersomstandigheden, met al vele watertemperaturen van boven de 20 °C, aanleiding tot een verhoogd risico op verspreiding van botulisme?

Antwoord: Ja, uit navraag bij de waterschappen en Rijkswaterstaat blijkt dat er op dit moment al op veel plaatsen sprake is van een watertemperatuur boven de 20 °C. Dit verhoogt de kans op botulisme.


2. Bent u bereid om vanwege het warme weer de jacht op watervogels in ieder geval vanaf deze week te sluiten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee. De jacht op de wilde eend is op grond van artikel 10 van de Jachtregeling reeds tot 15 augustus gesloten. Op overige watervogels is geen jacht mogelijk. In het kader van beheer en schadebestrijding van watervogels hebben wij op grond van de Flora- en faunawet wel ontheffingen verleend. Dit geldt voor wilde eenden, knobbelzwanen en overzomerende ganzen. Wij zien op dit moment echter geen aanleiding deze ontheffingen op te schorten omdat de ontheffingen gelden voor gebieden waar het risico op botulisme beperkt is.
Zie verder ons antwoord op de vragen 4 en 5.


3. Welke ontheffingen voor watervogels zijn momenteel in Brabant actief?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2.


4. Heeft u al contact opgenomen met faunabeheerders over sluiting van de jacht vanwege de verwachte temperaturen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de uitkomst?

Antwoord: Ja, wij hebben contact opgenomen met de Faunabeheereenheid Noord-Brabant en hen gevraagd ons te adviseren over een eventuele opschorting van de ontheffingen. De Faunabeheereenheid geeft aan dat schadebestrijding plaatsvindt op schadepercelen en niet gerelateerd is aan open water. De ontheffing voor de wilde eend is verleend voor gebieden gelegen langs de Maas met veel open water doorstroming. In deze gebieden is het risico op het ontstaan van botulisme gering.


5. Neemt u hierover ook contact op met andere instanties, zoals SOVON en de Vogelbescherming? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, wij hebben contact met de waterschappen, het Faunafonds en het Central Veterinary Institute of Wageningen UR (CVI). Het CVI is het enige referentielaboratorium voor botulisme in Nederland.
Uit deze contacten blijkt dat er op dit moment geen aanleiding is de ontheffingen op te schorten. Uiteraard houden wij de situatie de komende periode nauwlettend in de gaten en schorten wij de ontheffingen op indien daar aanleiding voor is.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter, Secretaris