Advies commissie Van Doorn tweede termijn


9 december 2011

De beleidsnota hinkt op 2 gedachten, enerzijds moet productie van vlees worden gericht op de Benelux+ en elders staat dat we een wereldvoedselprobleem op te lossen hebben en dat Brabant daar blijkbaar een grote rol in moet spelen.

We moeten echt van het besef af dat Brabant de wereld moet voeden. Voeden van Nederland en een beperkte radius daaromheen met gezonde, duurzame en diervriendelijke producten is al een opgave groot genoeg. Laten we dat in ieder geval als uitgangspunt kiezen.

Laten we aansturen op een voorbeeldfunctie de wereld, in plaats van ons te spiegelen aan bulkproduktie. Laten we onze eigen afzetmarkten creƫren in plaats van mee te lopen in de slachtpartij die de wereldmarkt is.

De provincie stelt dat de vraag naar streek- en voorheen nicheprodukten groter is dan het aanbod. Dat is al een deel van het antwoord.
De gedeputeerde haalde zojuist al aan dat wij staten hebben besloten om het project voor biologische landbouw niet voort te zetten. Omdat het lastig is hebben we begrepen, omdat het wel 3 jaar duurt voordat er resultaat is. Omdat iets lastig is om langzaam gaat betekent toch niet dat we het moeten nalaten.

We dienen een motie in om biologische landbouw te ondersteunen door middel van een netwerkbijeenkomst van biologische landbouwers en niet biologische boeren om ervaringen uit te wisselen.

De provincie heeft wettelijk 2 mogelijkheden om concrete stappen te ondernemen, via de verordening ruimte en de milieuwetgeving.

Met betrekking tot de ruimtelijke ordening hebben we de bouwblokgrootte besproken. In de discussies met de provincie hebben we kunnen constateren dat de 1,5 ha een tijdelijke maatregel is, die op basis van argumenten later verruimd kan worden tot 2, 4, 6, 8 of 10 ha. We kunnen nu besluiten dat we dat niet willen en een vaste maat willen hanteren, een maat waar draagvlak voor is gezien het burgerinitiatief van megastallen nee. Het argument dat het nemen van een voorbereidingsbesluit een zwaar middel zou zijn om die 1,5 ha vast te leggen vinden wij nogal meevallen. Het schept in ieder geval duidelijkheid omtrent de insteek en doet recht aan de discussie megastallen Nee.
dat is waar boeren en burgers nu op wachten en recht op hebben.

Indirect kunnen we wel al starten met het verlagen van de risicos voor het overslaan van dierziektes. Met het opnemen van veilige afstanden van huizen tot megastallen. Maten die door het RIVM al zijn aangedragen, minimaal 250 meter.

We hebben veel over definities gesproken. Maar een definitie die aan de orde is geweest binnen de verordening ruimte is grondgebonden rundveehouderij. Nu kan een boer zijn koeien jaarrond op stal houden en toch het predicaat grondgebonden verdienen. Anders om kunnen ze wel grotendeels buiten staan op een klein stukje grond en gevoed worden door krachtvoer en ook het predicaat grondgebonden verdienen.

Met betrekking tot het milieu heeft de provincie mogelijkheden om de milieuvergunningen beter te benutten. In feite een verdergaande uitwerking van de Verordening stikstof om het brabantse platteland beter te beschermen tegen ammoniak depositie, tevens goed voor fijnstof.

Met betrekking tot duurzaam vlees in de bedrijfskantine zouden wij liever zien dat de provincie een product kiest dat zo goed als antibioticavrij wordt geproduceerd namelijk biologisch vlees, eieren en zuivel.

Een aardige lijst concrete voorbeelden waar de provincie nu mee kan beginnen.
Waarom starten we daar niet mee in plaats van te praten over maatregelen die buiten onze macht liggen.

We zijn er groot voorstander van dat de intensieve veehouderij sector zelf een fonds bekostigd voor vergoedingen aan mensen die ziek worden door Q koorts, MRSA enzovoort. Immers 2020 is nog ver weg er kan van alles gebeuren. Dit fonds is noodzakelijk.

Tot slot de regiegroep. Op welke wijze kan zo'n groep onafhankelijk zijn? Volgens mij staan stakeholders te trappelen om zitting te nemen in deze groep? En welke rol spelen burgers of natuurorganisaties? Zonder deze concrete invulling zullen we niet instemmen met het voorstel en het voorstel zou onze mening moeten worden geconcretiseerd. Daarvoor een motie.