Begro­tings­wij­ziging uitvoe­rings­taken vergun­ning­ver­lening, toezicht en hand­having Wet natuur­be­scherming en overige gevolgen wegens provin­ciale ziens­wijze ontwerp­be­groting 2019 ODBN


23 november 2018

Voorzitter,

Er wordt ons gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijziging voor de ODBN. Na enkele jaren werken met de uitvoeringstaken-VTH is inmiddels duidelijk hoeveel we structureel zullen moeten gaan betalen, namelijk 4,9 miljoen euro per jaar. Daarvan was 1,8 miljoen euro al structureel beschikbaar en voor de overige 3,1 miljoen euro ligt nu een voorstel voor.

Hogere legesopbrengsten 1,9 miljoen euro als gevolg van ons besluit om de leges kostendekkend te maken. Prima. Het doorberekenen van de kosten van de verklaringen van geen bedenkingen, 860.000 euro, en herschikking van het budget voor de groene wetten en Natuurwet binnen het bestaande budget, 320.000 euro. Wij kunnen dit steunen.

Wat betreft de doorberekening van de kosten van de verklaringen van geen bedenkingen staat opgemerkt dat dit tot een schrikeffect kan leiden. Kan de gedeputeerde toelichten wat hiermee wordt bedoeld, wat eventueel de gevolgen kunnen zijn? Moeten we ons soms beleidsmatig voorbereiden op knelpunten?

En dan de kostenstijging als gevolg van de hogere tarieven die de ODBN gaat hanteren, 1,1 miljoen euro structureel. 70% komt uit het programma van de Wet op natuurbescherming en is dus afgedekt. En voor de overige 30% doen we een beroep op de algemene middelen. Anders dan de VVD, wij steunen dit volledig.

Er was in het verleden een achterstand in vergunningverlening. Die is inmiddels ingelopen ten koste van een flink bedrag per jaar voor extra inhuur. Kunt u aangeven of er met dit voorstel nu voldoende personele capaciteit komt om ook toezicht en handhaving voldoende uit te voeren en komen de extra middelen dan ten goede aan vaste krachten?

En tot slot wil ik ingaan op de gevraagde incidentele bijdrage voor de collectieve taken voor 2019 en 2020 van respectievelijk 325.000 euro en 160.000 euro vanuit de algemene middelen. Ook hier kunnen we het mee eens zijn. Onze verklaring van geen bedenkingen krijgt u gratis.