Bestuurs­rap­portage 2016


21 oktober 2016

Als Partij voor de Dieren willen we graag meer natuur in Brabant. Voor het provinciale deel van van het natuurnetwerk ligt er een forse opgave van 3100 ha aan verwerving en functiewijziging.
In 2016 is er 18 ha verworven, terwijl de streefwaarde nul was. Kunt u aangeven waarom die ambitie voor 2016 zo laag was? En kan het college aangeven of we zo de doelstellingen voor 2027 zullen halen?

Het groenfonds heeft in 2016 ruim een miljoen euro gekregen voor organisatiekosten. We willen graag weten wat we er voor terug hebben gekregen? Daarbij zouden we graag willen weten of het groenfonds, waar provincie met bedrijven samenwerkt, volgens het college een effectief middel is voor onze natuurambities? Is er bijvoorbeeld in 2016 voortgang geboekt? Of blijft de inzet bijvoorbeeld van bedrijven achter bij de prognoses?

We hebben gemerkt dat er voor natuur veel geld op de plank blijft liggen. Wat wij vragen is simpel, zorg dat er voldoende alternatieve plannen op de plank liggen. Natuurontwikkeling kost tijd, maar als het niet linksom lukt probeer dan rechtsom om de ambities waar te maken. In ieder geval laat de middelen niet onbesteed.

Als Partij voor de Dieren hebben vinden we het belangrijk dat we aandacht besteden aan de Brabantse bijen. Bijen zijn belangrijk voor ecologie én economie. Maar we weten dat bijensterfte in Brabant hoger is dan gemiddeld in Nederland.
We zien graag dat het leefgebied voor de bijen wordt vergroot, dat gifgebruik wordt tegengegaan en dat er onderzoek wordt gedaan naar bijensterfte en bijengezondheid.
Kan de gedeputeerde aangeven of deze doelstellingen ook gelden voor het meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant? Is het college van mening dat er nog voldoende middelen binnen het programma beschikbaar zijn om aan de vraag te voldoen, of is er behoefte aan meer inzet?

Voor de uitvoering van VTH taken betalen wij als provincie in 2016 ruim 27 miljoen euro. Hiervan is ruim 16 miljoen euro bestemt voor toezicht en handhaving. Het vergunningen deel, zeg 11 miljoen, is kostendekkend. Oftewel de aanvrager betaald. En onze vraag aan de gedeputeerde is of dat ook in 2016 is gelukt?

De verwachting was dat er in 2016 700.000 euro bij de vergunningverlening zou overblijven. Toch gaan we dat geld besteden omdat er taken uit Limburg op ons bordje komen. Kan de gedeputeerde aangeven of er met Limburg nog iets van een verrekening plaats vindt? En kunt u aangeven wat in 2016 is bereikt met het project electronisch monitoren waarbij samen met gemeentes wordt gewerkt aan toezicht en handhaving?

Gedeputeerde Staten hebben in de Statenmededeling ‘Faunabeheerplan, onderdeel ganzen’, van 12 juli 2016, aangegeven dat naast de reducerende maatregelen diervriendelijke inrichtingsmaatregelen en diervriendelijke preventieve maatregelen in het ganzenbeleid opgenomen zullen gaan worden.

Gedeputeerde Staten zijn niet gekomen met die uitwerking, terwijl al wel ontheffingen zijn verleend voor reducerende maatregelen. Noch in de Burap noch in de begroting is ook aangegeven welke middelen voor inrichtingsmaatregelen en diervriendelijke preventieve maatregelen gereserveerd zullen gaan worden. Wij hadden dat bijvoorbeeld in de Burap verwacht, omdat daar toch middelen bij het beleid wordt gezocht.

We dienen daarom een amendement in om deze middelen vrij te maken.

Ook laten we ons licht schijnen op het provinciehuis. Er wordt gevraagd om budget voor een lichtprojectie op het provinciehuis. Wij denken echter dat er in plaats van stroom verbruiken nu behoefte is aan stroom besparen of opwekken. Het provinciehuis is ingrijpend verbouwd en ondertussen is door dit college ook de energietransitie ingezet.

Op het gebied van energie zouden we beter moeten bekijken wat nog mogelijk is om de duurzaamheid van het provinciehuis verder te bevorderen. Dat is maatwerk.
Het blijkt dat zonnecellen op het provinciehuis lastig te zijn is omdat het een beschermd gebouw is. Maar de techniek staat niet stil.

Daarom vragen we middels een motie het college om het overschot van 300.000 euro van het Huis voor Brabant daar voor te reserveren.

Het is goed om te zien dat er bij de begroting 56 miljoen euro besteedbaar is, want het dossier veehouderij vraagt om een enorme inspanning.

Bij de begroting zullen we daarom voorstellen indienen voor ondersteuning van de plantaardige eiwittransitie, maar ook voor grondgebonden en biologische landbouw.

Tot zover.