Derde wijzi­gings­ver­or­dening Veror­dening water Noord-Brabant


14 september 2018

Voorzitter,

In de afgelopen jaren werden we geconfronteerd met extreme weersomstandigheden, eerst heftige neerslag en wateroverlast in de herfst van 2016 en afgelopen zomer extreme warmte en droogte. Nou maakt het niet uit of je gelooft of dit toeval is, of het gevolg van een door mensen geïnduceerde klimaatverandering, in beide gevallen zullen we ons moeten aanpassen, want toeval blijft ons overvallen en klimaatverandering hebben we voorlopig nog niet teruggedraaid.

De voorliggende actualisering van de Verordening water is dan ook het logisch gevolg van de feitelijk ontstane situatie. Er zijn gebieden, laag gelegen en gevoelig voor overstroming, die we niet meer tegen wateroverlast kunnen of willen beschermen. Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat niet iedereen daar blij mee is. Waar mogelijk zijn aanpassingen gedaan, of wordt maatwerk geleverd, maar sommige terreineigenaren zijn bezorgd dat hun mogelijkheden om de grond te gebruiken, worden beperkt, en dat het gaat om het juridisch vastleggen van een feitelijke situatie doet daar niet aan af.

Ik sluit mij aan bij de eerder gestelde vragen over de correctheid van de kaart op dit moment en de positie van de landgoederen, maar ik wil even ingaan nog op het feit dat voor die betreffende gebieden wateroverlast nu als bedrijfsrisico wordt gezien. Mijn concrete vraag is of eventuele waterschade nog wel verzekerd kan worden via de Brede Weersverzekering.

Ik dank u.