Onderzoek Zuide­lijke Reken­kamer Infor­ma­tie­vei­ligheid


14 september 2018

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren is privacy een heel groot goed. Het is ook goed werk van de Zuidelijke Rekenkamer om ons ICT-systeem eens goed onder de loep te nemen en ook onze voorzieningen hier in het provinciehuis.

Een conclusie is dat de zwakke punten uit 2014 niet zijn opgelost in 2017, en dat is jammer. Over het algemeen is het volgens ons zo dat de techniek wel klopt, de hardware en software, maar dat de zwakke punten vooral zitten in het menselijk handelen, en dat is minder makkelijk op te lossen dan techniek.

Ik hoorde het andere sprekers al zeggen. GS hebben nu maatregelen getroffen. Er is onder andere 3 fte vrijgemaakt voor verbeteringen en dat vinden wij een flinke stap in de goede richting. De Wet beveiliging persoonsgegevens is behoorlijk aangescherpt en daar moeten partijen aan voldoen, ook wij als provincie. Wij hebben daarin een voorbeeldfunctie en liggen onder een vergrootglas. Een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens kan oplopen tot 5% van de jaaromzet, en dat is uiteindelijk veel kostbaarder dan een investering in betere beveiliging nu.

GS hebben veiligheid nog nooit als apart aandachtspunt met een apart budget opgevoerd, maar wat ons betreft gaan zij dat wel doen. Als we terugkijken, hebben PS nog nooit moeilijk gedaan over investeringen in internetbeveiliging en beveiliging en wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we dat ook niet doen. Dus wij zien voorstellen wat dat betreft van het college graag tegemoet.

Als laatste hebben wij twee vragen aan GS als het gaat om het stallen van data. Wij begrijpen dat het stallen van data in systemen in het buitenland best riskant kan zijn en hoe goed het soms ook lijkt om goedkope alternatieven te kiezen, is goedkoop wellicht ook duurkoop. Graag een reactie van het college.

Het tweede punt dat we willen vragen, is: ligt er een plan van aanpak in geval er gehackt wordt, of als de provincie slachtoffer is van misbruik van gegevens? Zo ja, waar kunnen we dat vinden, en zo nee, komt dat plan er ook? Dank u wel.