Fonds­voor­stellen 2e tranche Inves­te­rings­agenda


16 november 2012

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is van mening dat wij als provincie absoluut moeten investeren in meer natuur en echt duurzame energie. Echt duurzame energie is van essentieel belang om Brabant leefbaar en bewoonbaar te houden voor onszelf, onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. Meer natuur is ook van essentieel belang om de afname van biodiversiteit in Brabant een halt toe te roepen. Het realiseren van de Ecologische Hoofd Structuur, als groene snelweg, vinden wij een absolute noodzaak.

Verder zijn wij van mening dat een modern Brabant digitaal bereikbaar moet zijn, ook in het landelijk gebied. Ook in gebieden waar dat economisch niet rendabel is.

Minder overtuigd zijn we van de beoogde investeringen in innovatie. Wanneer ideeën echt baanbrekend zijn en oplossingen bieden voor problemen die er echt toe doen, dan is het maar de vraag of financiering echt een probleem kan zijn. Wij zijn daar niet van overtuigd.

Als Partij voor de Dieren hebben we wel grote twijfel bij het gebruik van fondsen om de gewenste doelen met betrekking tot het stimuleren van innovatie, meer natuur, echt duurzame energie en landelijk breedband te behalen. Allereerst zijn we het niet eens met de stelling van de provincie dat er geen alternatief zou zijn voor het gebruik van fondsen zoals het nu in de voorstellen wordt geschetst en dat de fondsenstructuur de enige oplossing is voor het revolverend kunnen zijn van de gelden. Ik kom daar bij de verschillende fondsen nog op terug, want wij zien wel degelijk alternatieven.

We hebben ook grote zorgen wanneer de fondsen rendementen beloven die ons inziens niet haalbaarzijn (zoals we in de commissie hebben opgemerkt bij het Breedbandfonds), of wanneer investeringen van derden via het multiplier effect worden voorgespiegeld van 4 tot 5 (Energiefonds), effecten die niet getoetst zijn en dus gebaseerd zijn op speculatie. Daarmee rekenen we ons als provincie rijk.

Met betrekking tot het Groenfonds ofwel investeringen in natuur is ten minste wel duidelijk geschetst dat het geen rendement oplevert of dat het niet revolverend kan zijn. Dat hoeft wat onze partij betreft ook niet want wij zijn van mening dat natuur een intrinsieke waarde heeft, die niet in geld is uit te drukken. Niet alle natuur hoeft een specifieke functie te hebben, en natuur hoeft ook geen economisch rendement op te leveren.

Wat terecht wordt genoemd in de Memorie van Antwoord van 8 november is dat er aanzienlijke risico’s zijn voor de verschillende investeringen in de verschillende fondsen. Ik heb bedragen van tientallen miljoen voorbij zien komen. Kan de gedeputeerde een indicatie geven van het bedrag dat afgedekt moet worden aan risico’s, voor alle fondsen samen? Nu staat er een post pm en dat kan echt niet, zeker niet als we er nu een besluit over moeten nemen.

Breedbandfonds. We willen graag investeren in de digitale bereikbaarheid van het landelijk gebied. Daarom vinden wij €27 miljoen zoals GroenLinks dat aangeeft, ruim voldoende om een eerste start te maken. Daarna zullen we wel zien.

Energiefonds. Als wij het energiefonds moeten beoordelen dan wil ik de Staten herinneren aan de aandelen Essent die wij hebben verkocht. Het was een zekere investering met een zeker rendement. Daar tegenover staat nu een onzekere investering met onzekere rendementen. Wij zijn van mening dat de middelen als geheel moeten worden ingezet voor een aanbesteding aan een derde partij die groot genoeg is om op duurzame wijze te kunnen investeren, met een goed rendement voor ons als provincie, eigenlijk een klein Essent-pakket. Wij denken dat daar de beste mogelijkheden te halen zijn en daarom dienen we daarvoor een amendement in.

Als laatste het Natuurfonds. Het eerder genoemde Groenontwikkelfonds is zeer beperkt revolverend. Dat is wat ons betreft geen probleem. Wij vragen ons af of de gelden die daarvoor zijn beoogd niet beter bij de natuurbeherende organisaties kunnen worden ingezet, zodat zij als kenners van het werk de gelden kunnen inzetten voor de doelen die daarvoor het meest geschikt zijn.