Begroting 2013 en Najaars­brief


16 november 2012

Voorzitter, wij staan als provincie de komende jaren voor een belangrijke taak. Op welke wijze kunnen we Brabant leefbaar en duurzaam maken en houden. We gaan de EHS afmaken. Daar zijn we blij mee, ook al gaat het langer duren dan verwacht. We gaan het landelijk gebied leefbaar maken en wat ons betreft ook diervriendelijker. Binnen de commissie Transitie Landbouw gaan we het komende jaar belangrijke beslissingen nemen over bijvoorbeeld geurhinder, stikstofdepositie en bouwblokgrootte. Wat ons betreft blijft het systeem van dierrechten van kracht. Wij ondersteunen de motie van GroenLinks hierover. Het kan niet zo zijn dat er nog meer dieren uit de veehouderij in de toekomst naar Brabant komen. We hebben genoeg aan wat we nu al hebben. Wij zijn ook blij met de verscherpte inzet op handhaving en milieuwetgeving. De controles tonen aan dat er meer mis is dan de papieren werkelijkheid ons wil doen geloven. Wat ons betreft worden de aanvragen voor de nieuwe milieuvergunningen zoals door de Raad van State besloten wel beoordeeld en met name aan de vraag of de situatie is zoals die zou moeten zijn.

We delen de zorgen van de PvdA over de programmatische aanpak van stikstof, een aanpak die al lange tijd op zich laat wachten en waarover veel onduidelijk is maar waarvan wij inmiddels weten door eigen onderzoek dat de PAS geen soelaas biedt voor de problemen in het landelijk gebied. Wij hebben onderzoek gedaan en komen daarop terug in de commissie Ecologie en Handhaving.

Wij spreken over de begroting. Er is al gezegd dat er middelen beschikbaar zijn. Een aantal partijen houdt die liever in reserve maar wij geven die liever uit aan wat echt noodzakelijk is. Wij vinden dat de opvang van inheemse dieren daartoe behoort. De sector verkeert in zwaar weer sinds het ministerie van Economische Zaken de kwaliteitseisen voor opvangcentra verscherpt heeft. Daar komt nog eens de crisis bovenop zodat fondsenwerving steeds moeilijker en moeilijker wordt. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, is er geld nodig en dat is nu juist wat opvangcentra niet hebben. Zij worden veelal gerund door vrijwilligers. Een opvangcentrum moet de deuren sluiten als er niet aan de nieuwe eisen kan worden voldaan en dan staan de dieren in de kou. Wij hebben daarom een initiatiefvoorstel geschreven en dat gepresenteerd en behandeld in de commissie Ecologie en Handhaving. Wij hebben daar veel positieve reacties gekregen. Wij hebben goed geluisterd en de motie zodanig aangepast dat naar onze mening veel partijen die zouden kunnen steunen.

Er is gevraagd om een eenmalige stimuleringsbijdrage, noodzakelijk voor een nieuw centrum in Oost-Brabant en om een bedrag voor cofinanciering. Vergeet niet dat er door fondsen en eigen inzet al heel veel middelen beschikbaar zijn. Wij vragen met die cofinanciering een extra steun in de rug. Na 2015 vindt er wat ons betreft een evaluatie plaats van dit nieuwe beleid. Wij hopen dat de sector met deze impuls op eigen benen kan en blijft staan.

Wij hebben gemerkt dat bij de leefgebiedenbenadering die enorm succesvol is, veel dingen nog niet geregeld zijn. In 2010 is een motie aangenomen van de VVD, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waarin staat dat de succesvolle leefgebiedenbenadering gecontinueerd wordt en dat daarvoor minimaal €3 mln. per jaar beschikbaar moet zijn. Er was inderdaad een dekking voor €12 mln. voor vier jaar. Vanaf 2015 is er echter nauwelijks dekking. Die komt op €0,5 mln. per jaar. Wij hebben dat uitgezocht en willen graag dat de gedeputeerde dit bevestigt. Met de huidige begroting komt dus vanaf 2015 een einde aan dit succesvolle programma. Veel organisaties hebben daaraan enthousiast meegewerkt en dan komt het volledig stil te liggen. Vanwege de ernst van de situatie bij het soortenbeleid en het grote belang dat de Brabander hecht aan de natuur, is de huidige begroting onmogelijk te verantwoorden. Het kan toch niet zo zijn dat het provinciebestuur deze succesvolle soortenbenadering na 2016 om zeep helpt. Royal Haskoning heeft in een onderzoek aangetoond dat voor de leefgebiedenbenadering €3 mln. tot €4 mln. nodig is. Dat is op het hele natuurvlak toch echt een luttel bedrag.

Mevrouw Klitsie van D66 heeft het al gezegd: er wordt heel veel aandacht besteed aan Landschappen van Allure, de Maashorst, Brabantse Wal en het Groene Woud. Er wordt €50 mln. uitgetrokken voor deze landschappen, maar 80% van de hotspots voor biodiversiteit valt buiten deze provinciale landschappen. Zo’n landschapsoffensief is voor het behoud van soortenrijkdom niet van betekenis.

Zojuist heb ik twee voorstellen besproken. Wij zien mogelijkheden in de algemene middelen. In tweede termijn zal ik een motie indienen voor de opvang van inheemse dieren en een motie voor de soortenbenadering. Ik wil in de schorsing even overleggen met andere partijen of zij deze moties samen met ons willen indienen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer