Initi­a­tief­voorstel aanpassing regle­menten water­schappen


11 april 2014

Voorzitter. Wij zijn ook voor verdere democratisering van de waterschappen. Waterschappen zijn openbare lichamen die de waterstaatkundige verzorging van een bepaalde gebied ten doel hebben. Vanwege zijn tot waterschapszorg beperkte taak is het waterschap een openbaar lichaam met een functioneel bestuur. Hierin onderscheidt het zich in belangrijke mate van provincies en gemeenten. Die hebben immers een onbepaalde taak en een open huishouding. Er is wel sprake van een geleidelijke verbreding van de belangenafweging bij de uitvoering van de taak van de Waterschappen. Deze verbreding is echter van een andere aard dan een uitbreiding van taken. Wij constateren dat de waterschappen steeds meer betrokken zijn en worden bij provinciale taken als natuurbeheer en ecologie. De verbreding van de belangenafweging hangt samen met de voortgaande ontwikkeling van het omgevingsbeleid. Waterschappen zijn steeds meer deelgenoot bij milieubeleid, natuurbeleid en recreatiebeleid, mede onder invloed van diverse Europese richtlijnen zoals de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een verbrede belangenafweging op diverse beleidsterreinen en door verschillende overheden. Hoewel dus de belangenafweging door de waterschappen verbreed is, is de taak van de waterschappen nog steeds wettelijk beperkt tot de waterstaatszorg.

Van natuurbeheerders en terreinbeherende organisaties wordt steeds meer een commerciƫle insteek verwacht. Zij moeten met verdienmodellen werken om hun beleid te kunnen uitvoeren. Daardoor is het voor natuurbeheerders steeds belangrijker om deelgenoot en gesprekspartner te worden bij de waterschappen. Immers toerisme en leefbaarheid zijn voor een groot deel afhankelijk van een goede natuur en wie hebben daar beter zicht op dan natuurbeheerders? Onze vraag is of Provinciale Staten dat ook zo zien of dat zij een bredere inzet bij bijvoorbeeld het behalen van Europese doelstellingen voor biodiversiteit van belang vinden. Wij zijn die mening in ieder geval toegedaan. Daarom zien wij meer in een gelijke verdeling van de geborgde zetels. Wij dienen daartoe een amendement in.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer