Initi­a­tief­voorstel PVV en Groep Rutjens inzake “Rollen­pa­ra­graaf in Staten­stukken”


3 februari 2023

De taken van de provincie zijn veelomvattend en complex. Dit brengt met zich mee, dat de provincie om de vastgestelde doelen te behalen zich op meerdere manieren moet inspannen en dus meerdere rollen op zich neemt.

Deze rollen zullen elkaar beïnvloeden. Idealiter zullen ze elkaar versterken, maar het is zeker niet uitgesloten dat bepaalde rollen binnen een dossier met elkaar kunnen conflicteren. Ook provinciale doelen kunnen onderling met elkaar conflicteren, zoals we zien bij klimaat en asfalt of de agrosector versus stikstof en water. In zoverre de beladen term “belangenverstrengeling” hierop doelt, kunnen we dat onderschrijven.

We steunen de visie van de indieners dat het benoemen van de diverse rollen die de provincie vervult, kan leiden tot meer duidelijkheid en meer transparantie. Alleen al de opdracht om op te schrijven welke rollen de provincie heeft en welke middelen zij inzet om het doel te bereiken, zal bijdragen aan het bewustwordingsproces.

We zijn blij met de uitwerking die Gedeputeerde Staten voorstelt om vanaf nu een matrix toe te voegen aan nieuwe statenvoorstellen en ons proactief te informeren als essentiële wijzigingen optreden. Terugwerkende kracht achten wij niet zinvol. We horen graag van de initiatiefnemers hoe punt 2 uit hun voorstel in dit verband moet worden geïnterpreteerd.

We zouden het voorstel kunnen steunen met inachtneming van de opmerkingen van Gedeputeerde Staten en we onderschrijven de lerende aanpak. Als we beginnen met de toepassing bij nieuwe statenvoorstellen zal gaandeweg duidelijk worden hoeveel informatie zinvol is en waar het optimum ligt tussen meer duidelijkheid en meer bureaucratie.

Interessant voor jou

Levendig Brabant 2030, beleidskader cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd

Lees verder

Vaststellen Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer