Jaar­stukken 2022


16 juni 2023

Voorzitter,

U kunt u voorstellen dat ik als nieuw Statenlid niet kan wachten om mijn stempel te drukken op het beleid van de provincie. Maar daar moet ik nog even mee wachten, want de jaarstukken gaan over het beleid van vorig jaar. Het lijken alleen technische stukken, maar ik zie ook keuzes in het opstellen van dit stuk waar mijn fractie vragen over heeft, en de twee meest prangende zal ik nu stellen.

Zo is in het hoofdstuk Water en Bodem te lezen dat er veel aandacht is voor het terugdringen van medicijnresten in het water. Na ons navragen is gebleken dat er een symposium is geweest, dat er een doorstart is gemaakt met een kernteam medicijnresten en dat we zijn aangesloten bij de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water van het Ministerie van I en W. Met andere woorden, we hebben veel gepraat en veel formaliteiten gehad, maar er zitten nog niet minder medicijnresten in het water. En dat terwijl we al járen weten dat die een bedreiging vormen voor de natuur en ons leefmilieu. Wanneer kunnen we échte verbetering verwachten? Daarop graag een reactie van de gedeputeerde.

Verder naar hoofdstuk Natuur en Milieu. In de uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord is een van de focussen emissieverlaging op Grote Oogst terreinen. Er is afgelopen jaar een onderzoek gedaan door een extern bureau, waarvan de conclusie was dat er meer onderzoek moet worden gedaan. Die nieuwe analyses gaan “waarschijnlijk genoeg inzicht geven om met de grootverbruikers in gesprek te gaan”. Mijn vraag aan de gedeputeerde is of deze informatie dan ook gebruikt gaat worden om Brabantbreed met grootverbruikers in gesprek te gaan. En kunnen er dan juridisch gezien ook stappen worden gezet om die grootverbruikers anders te laten opereren? Bent u zoiets van plan, of was het doel altijd alleen maar meer inzicht krijgen?

Over het financiële plaatje zal ik verder geen uitspraken doen, we zijn blij dat de accountant het jaarverslag heeft goedgekeurd.