Bestuurs­rap­portage I-2023


16 juni 2023

Voorzitter,
Ik heb maar een paar minuten de tijd voor mijn mening over een lang stuk, dus ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen.

De Partij voor de Dieren leest veel ambitie terug in de bestuursrapportage. We willen graag dat Brabant overal de beste in is. Zo hebben we als streefwaarde om als provincie in 2030 minimaal bij de beste 15 regio's te horen op de Regional Innovation Scoreboard (RIS) en de Regional Competitiveness Index (RCI). We concurreren met de beste, en we willen graag winnen.

Helaas is er ook een indicator waar we minder ambitieus in zijn, namelijk Brede Welvaart. Er is een ambitie opgenomen over ‘het versterken van de ruimtelijke-economische structuur’, met als streefwaarde om als provincie slechts gemiddeld te scoren op de Brede Welvaartsindicator. Maar we gunnen Brabanders toch de meeste welvaart? Of vinden we het goed genoeg als Brabanders het ‘oké’ hebben? Mijn fractie dient dan ook een motie in, die het college oproept om hier ambitieuzere doelen voor te stellen en die te vertalen naar doelen in de P&C-cyclus.

Dan naar Water en Bodem. Schoon oppervlaktewater is van belang voor de planten, dieren en mensen in Brabant. We moeten daarom de kaderrichtlijn water toch zeker wel gaan halen in 2027. Dat staat ook meerdere keren als ambitie benoemd in de bestuursrapportage. Toch lijkt het erop dat we bepaalde indicatoren, zoals “Aantal kilometers (cumulatief) herstelde beken en kreken en Natuurvriendelijke oevers” niet gaan halen, en er zijn nog geen concrete ideeën over hoe we dat gaan bijsturen. U kunt zich voorstellen dat dat me zorgen baart. Nogmaals, dit gaat over gezondheid. Deelt de gedeputeerde mijn zorg? Of kan die mij beloven dat alle indicatoren van de kaderrichtlijn water wél behaald gaan worden?

Dan door naar de economie. En wel specifiek de circulaire economie. De provincie wil graag in 2030 50% minder grondstoffen verbruiken dan in 2014. Voor mijn fractie is dat sowieso niet genoeg, maar nog los daarvan worden er geen tussendoelen geformuleerd. 2030 is al over 7 jaar, dus het schiet al op. Hebben we een idee over hoe we dat gaan bereiken? Hoe weten we of we goed op weg zijn als we geen tussentijdse doelen hebben? Kan de gedeputeerde daar een toelichting op geven?

Ik ga door naar mobiliteit. Ik heb al een aantal voorbeelden gegeven van indicatoren die mijn inziens niet deugen, maar één spant de kroon. Voor de sociale veiligheid in het openbaar vervoer wordt als indicator gegeven dat het goed is als het aantal incidentmeldingen in stad- en streekvervoer lager is dan in het voorgaande jaar. Maar is dat iets positiefs?

Vooral kwetsbare mensen voelen zich onveilig in het OV. Vrouwen en mensen die tot de LHBTIQA+-gemeenschap behoren bijvoorbeeld. Veel mensen uit deze gemeenschap hebben nare ervaringen in het OV, vooral ’s avonds, maar zij melden dit niet altijd omdat ze het meldpunt niet weten te vinden, of omdat ze niet het gevoel krijgen dat er iets gebeurt met de melding, dat ze serieus worden genomen. Dat is immens treurig, en mijn inziens wordt dat niet opgelost met dit soort indicatoren.

Is de gedeputeerde het met mij eens dat we eigenlijk eerst moeten kijken of we het aantal meldingen omhoog kunnen krijgen, door het melden laagdrempeliger te maken en ervoor te zorgen dat melders het gevoel krijgen dat er naar ze geluisterd wordt?

Ik ben de eerste die zegt dat we zo veel mogelijk mensen in het OV moeten krijgen, voor een schonere, veiligere en duurzamere leefomgeving. Maar dat kan alleen als het OV voor iedereen een veilige en prettige plek is.

Tot slot, over het voldoen aan geluidsnormen van wegen. Er staat in de bestuursrapportage dat het moeilijk is hieraan te voldoen, omdat er weinig ruimte is voor infrastructurele projecten door stikstof. Maar inzetten op minder auto’s, zorgt juist voor minder stikstofuitstoot, en voor minder geluidsoverlast. Is de gedeputeerde het met mij eens dat dit dus juist een goed moment is om in te zetten op het verminderen van verkeersstromen? En dat we hiervoor dus niet hoeven te wachten tot er stikstofruimte vrijkomt?

Interessant voor jou

Jaarstukken 2022

Lees verder

Ontwerpbegrotingen 2024 en herziene begrotingen 2023 Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer