Ontwerp­be­gro­tingen 2024 en herziene begro­tingen 2023 Omge­vings­diensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB)


16 juni 2023

Een maidenspeech houden over de ontwerp begrotingen van de Omgevingsdiensten. Tjsa, ons moeder zeej nog doe da nou nie, maar ik dee het toch. Waarom? De omgevingsdiensten streven dezelfde belangrijke doelen na als wij: een schoon, duurzaam en veilig Brabant.

En laten we vooral de SSiB, Samen Sterk in Brabant, niet vergeten, met hun strijd tegen drugsafval en stroperij en de onveilige situaties waarin zij vaak moeten acteren. De Partij voor de Dieren juicht het van harte toe dat de incidentele bijdrage die de SSiB ontvangt omgezet wordt naar een structurele bijdrage.

In de commissievergadering en in de ontwerpbesluiten komt naar voren dat we ons als Staten zorgen maken over de kostenstijgingen. Het is goed om kritisch naar de kosten te kijken. Maar het is de vraag of dit terecht is. De omgevingsdiensten krijgen er waarschijnlijk alleen maar meer taken bij, denk aan de Transitie zorgvuldige veehouderij en de daarmee gepaard gaande taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Een toename van het aantal handhavings- en intrekkingsverzoeken is niet ondenkbaar. Of een toename van controles van de waterkwaliteit, bijvoorbeeld ten aanzien van het lozen van Zeer Zorgwekkende Stoffen in het water.

Ook zijn er zorgen over werkdruk en ziekteverzuim, met name bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Mijn moeder zegt ook altijd, zorgen moet je je niet maken, zorgen moet je doen.
Zorg voor de natuur.
Zorg voor de dieren.
Zorg goed voor je omgevingsdiensten en hun mensen.
Zorg voor structureel voldoende middelen.

Vraag aan de gedeputeerde; is zij bereid om met de met de betrokken gemeenten in overleg te treden om structureel meer middelen beschikbaar te stellen en dit terug te koppelen aan ons?