Mede-aankoop CSM-terrein


22 januari 2021

Stelt u zich eens voor dat u de deur uitstapt van uw woning, een woning die circulair én modulair gebouwd is én energiepositief. Bij het naar buiten stappen stapt u het groen in, en dan niet een grasveld met een wipkip en vijf bomen, maar serieuze recreatienatuur, waar mens en natuur in harmonie samenleven. Niet alleen uw woning geeft die beleving, maar die van uw buren ook. Verschillende typen woningen naast elkaar, zoals meergeneratiewoningen, tiny houses, appartementen, sociale huur en koop, allemaal samen in een groene oase in de stad die door het groen een bijdrage levert aan de klimaatadaptatie en door de energiepositiviteit van de woningen aan de energietransitie. Vooral dat laatste is van belang om te beseffen.

Er worden ruim 800 woningen bijgebouwd. Het geld dat we aan die woningen besteden kan niet meer besteed worden aan het verduurzamen van bestaande bouw in Breda. Laten we er dan op z'n minst voor zorgen dat deze woningen meer energie opwekken dan ze gebruiken, om zo te compenseren voor de andere Bredase woningen.

Dan komen we bij het financiële stuk, voorzitter. Aan mijn zojuist geschetste visie hangt een fors prijskaartje. Echter, voordat we überhaupt aan het prijskaartje van de invulling kunnen denken, moeten we eerst stilstaan bij het bedrag dat vast gaat hangen aan de aankoop van het CSM-terrein. 21,9 miljoen euro mag dit stukje grond ons en de gemeente Breda kosten. De waarde van de grond in de huidige staat is getaxeerd op 4,3 miljoen euro. De aankoopprijs van 21,9 miljoen euro is echter gebaseerd op de waarde na bestemmingswijziging. Mijn vraag aan de gedeputeerde is dan ook: waarom betalen wij die 17,6 miljoen euro aan Corbion? Immers, uit de stukken blijkt niet dat zij iets doen om dat geld te verdienen. Ze zijn niet verantwoordelijk voor de bestemmingswijziging en dragen geen risico met betrekking tot de sanering. Waarom deze gulle gift van het college aan Corbion? Graag hoor ik hierover meer van de gedeputeerde.

De bodemsanering is een onzekere kostenpost. De schattingen lopen uiteen van 8 tot 26 miljoen euro, maar wie gaat die sanering betalen? In de stukken staat dat het aankoopbedrag verdeeld wordt over de provincie en de gemeente. Uit de samenwerkingsovereenkomst blijkt dat de financiële risico's nog volgens een nader te bepalen verhouding verdeeld moeten worden. Mijn tweede vraag aan de gedeputeerde is dan ook: wat zijn de financiële risico's en hoe worden ze verdeeld?

Mijn derde punt gaat over de samenwerking met private partijen. Het bouwen van woningen is lucratief. Zaken zoals de wateropgave en ecologische inpassingen zijn dat niet. Mijn derde vraag aan de gedeputeerde is: welke onderdelen van de realisatie worden uitbesteed en welke zaken gaat de provincie zelf uitvoeren?

Tot slot, voorzitter. In het stuk staat dat voor de B5- en M7-steden vergelijkbare mogelijkheden zijn tot maatwerk. Daarmee is één ding zeker: dit zal niet het enige plan zijn dat we gaan uitvoeren. Nu er diep in de buidel wordt getast voor het CSM-terrein, zullen ook andere steden dit willen. Hoe voorkomt de gedeputeerde dat een heel groot deel van ons ruimtelijk budget opgaat aan dit soort prestigeprojecten? Tot zover.