Speeches van Statenlid Birgit Verstappen in Provin­ciale Staten­ver­ga­dering van 23 mei jl.


7 juni 2008

Verordening Provinciale omgevingscommissie onder nieuwe Wro

Zoals u weet heeft de PvdD samen met drie andere fracties het voortbestaan van
twee aparte commissies bepleit. Goede onafhankelijke ecologische adviezen door PCE opgesteld en de integrale afweging in een tweede fase. Nu loopt men grote kans dat natuurbelangen ondergesneeuwd raken. Helemaal gezien de samenstelling van de commissie, natuur is ondervertegenwoordigd. De reden om 3 gemeenten zitting te laten hebben in de commissie is arbitrair, en waarom vier ministeries vertegenwoordigd in de POC? Moet het Rijk niet meer integraal werken?
Er dient minstens een tweede lid vanuit de natuursector aan de POC toegevoegd te worden.
Eens met het indertijd door de SP ingebrachte standpunt dat juist nu er zoveel op de schop gaat, je voorlopig beter met de twee commissies kunt blijven werken. Over twee jaar kunnen we dan opnieuw de discussie voeren.


Jaarstukken 2007

Het zou vandaag moeten gaan om een inhoudelijk verantwoordingsdebat, maar werkelijk spannend is het tot nu toe niet geworden. De doelen en instrumenten zijn vaak nog te algemeen geformuleerd, daar kan men nooit op afgerekend worden. (één vb: welke doelen heeft men zich gesteld t.a.v. duurzaam inkopen… nu staat er: er is veel aandacht uitgegaan naar optimaliseren van.) Wij sluiten ons daarom ook aan bij de algemene conclusie van de (Zuidelijke) Rekenkamer dat “de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de jaarstukken van 2007 het voor Provinciale Staten nog niet mogelijk maakt om de controlerende taak ten volle uit te kunnen voeren”. In de Tweede Kamer kampt men met hetzelfde euvel, zo konden we lezen in het NRC. De suggestie om het kabinet te vragen om twee lijstjes, één met tien successen en één met de tien grootste missers, obstakels en vastzittende dossiers, gekoppeld aan de vraag: Welke lessen trekt het kabinet daaruit en hoe gaat het dit in de toekomst beter doen? Is wellicht ook iets voor ons hier. Wat vind GS van deze suggestie? Kunnen we die voor volgend jaar eens uitproberen?

Biodiversiteit en handhaving

Op p.50 lezen we in het kader van de biodiversiteit dat de activiteiten van de werkgroep vooral gericht zijn op het vergroten van het aantal ondertekenaars van de Countdown Verklaring. Als de provincie Brabant het Countdown 2010 verdrag serieus neemt, hadden dan niet met spoed in 2007 meer maatregelen genomen moeten worden om de achteruitgang van soorten in het landelijk gebied stop te zetten. Sprekend voorbeeld: De Grutto, nog even en de soort is in Brabant verdwenen. Worden de gelden die beschikbaar zijn wel efficiënt benut? Behalve gemeentes een Verklaring te laten tekenen, zou de provincie ook haar eigen beschermende rol meer moeten waarmaken. Waar illegaal bio-diversiteit vernietigd wordt, is een uitgelezen kans voor de provincie om een voorbeeld te stellen, maar op het terrein van handhaving wordt de inzet niet vergroot. En dat heeft niets met geldgebrek te maken. We mogen ons als provincie immers rijk rekenen. Bij handhaving alleen houden we zeven ton over. Vraag aan GS: is het niet zo dat op het terrein van handhaving nog méér dan genoeg te doen valt? Waarom is die zeven ton niet besteedt, bijvoorbeeld om aanslagen die gepleegd worden op de bio-diversiteit te voorkomen?


Duurzame intensieve veehouderij?

Onder het kopje landbouw spreekt het jaarverslag over duurzame intensieve veehouderij. Hier heeft GS wel iets uit te leggen met een dergelijke contradictie in termino.
Met de profit uit deze sector zit het wel goed – zeker gezien de vele miljoenen subsidie die dankzij een goed georganiseerde lobby de weg naar bioindustrie weten te vinden. Enkele people varen er wel bij. Veel people op onze planet trekken noodgedwongen naar de steden om een ellendig bestaan te lijden nadat hun grond onteigend, dan wel opgekocht is door grote bedrijven die hoogwaardige plantaardige eiwitten produceren die linea recta in de magen verdwijnen van ons vee. Een drastische vermindering van de veestapel in Nederland is gewenst als we een bijdrage willen leveren aan het opheffen van de honger in de wereld. Ongeveer de helft van de landbouwgrond in de wereld is in gebruik voor veevoerproductie, de helft van de graanproductie in de wereld gaat in veevoer. Voor één kilo vlees zijn meerdere kilo’s plantaardig voedsel nodig. Nederland is een grote dierlijke producent en exporteert de helft tot tweederde van de nationale productie van vlees, zuivel en eieren. De veehouderij wereldwijd en ook in Nederland creëert hiermee een te grote milieudruk – daar helpt geen luchtwasser aan. Bovendien zitten we opgescheept met ziektes als MRSA waar we niet op zitten te wachten- en die de gemeenschap wederom veel geld kosten.
De planet warmt ondertussen lekker op met een behoorlijke bijdrage aan broeikasproblemen vanuit de veehouderij. Ook horen we over de dieren in het kader van duurzame intensieve veehouderij niks. Waar in 2006 zowaar éénmaal het woord dierenwelzijn voorkwam in de jaarrekening, ontbreekt het woord nu volledig.

Vragen:
Waarom ontbreekt de term dierenwelzijn in dit jaarrapport en is de conclusie daarmee gerechtigd dat men zich geen enkel concreet doel gesteld heeft op dit terrein waar toch zoveel te verbeteren valt?
Lag het niet voor de hand om het project ‘Varkens in Comfort Class’ uit 2006 waar men praktisch toepasbare huisvestingssystemen ontwikkelde deze praktisch toepasbare systemen ook daadwerkelijk in 2007 toe te passen? Of is het een éénmalig event geweest in het kader van duurzaamheid ook dierenwelzijn te betrekken? Er wordt geld uitgegeven voor het opleuken van stallen. Esthetisch moet het er allemaal mooi uitzien maar ethisch laat de provincie het afweten. Hoe krijgt een project uit 2006 zijn doorwerking in 2008? Waarom neemt u hierin een afwachtende houding aan?

Is GS zich überhaupt bewust van de contradictio in terminis waar zij spreekt over duurzame intensieve veehouderij?
Had het vele geld dat over is bij landbouw niet besteed kunnen worden aan een transitie naar een werkelijk duurzame landbouw en veehouderij?
In dit kader wil ik de gedeputeerde van milieu dhr Onno Hoes / Paul Rüpp uitnodigen om over duurzame intensieve veehouderij in debat te treden met Niko Koffeman, eerste kamerlid PvdD. De film Meat the truth kan hier op zonnenergie gedraaid worden naar ik begreep. Neemt u deze handschoen op?


Biologische landbouw

PvdD stelt voor om te stoppen met verdere intensivering van het gebruik van landbouwgrond om zo de milieukwaliteit te verbeteren en biodiversiteit in landbouwgebieden te behouden. Waar in 2006 voor de biologische landbouw een streefcijfer werd gesteld, ontbreekt dat in 2007. Hoeveel procent had men dit jaar op het oog en is dat streefcijfer gehaald? Of moeten we concluderen dat de stimulering van de biologische landbouw dit jaar op een laag pitje stond? Hoe verhoudt zich dat tot het streven de afname van biodiversiteit tot een halt te brengen? Hoe verhoudt zich dat tot het procentueel vele geld dat over is bij de landbouw? Had dat niet ter bevordering van de biologisch landbouw ingezet kunnen worden?