Voor­jaarsnota 2013


20 juni 2013

Voorzitter, het onderwerp landbouw, en dan met name de intensieve veehouderij, levert nog steeds veel maatschappelijk en economische discussies op. Onze partij is er in het geheel niet gerust op dat de veehouderij drastisch zal veranderen met een maatlat. We kunnen het eens zijn met de opmerkingen van de gedeputeerde in het tijdschrift De Boerderij dat het reguleren van dieraantallen niet een doel op zich moet zijn. Maar wat ons betreft is het reguleren van het aantal dieren per regio en per stal het enige aangewezen middel als het Rijk (en niet de provincie) de problemen van leefbaarheid, gezondheid en dierenwelzijn echt wil oplossen. Dat het kabinet ervoor pleit om het landelijke dierrechtenstelsel door nieuwe regelgeving overbodig te maken vinden wij als Partij voor de Dieren dan ook geen goede zaak en wij willen hierover graag de mening van de gedeputeerde weten.

We waarderen het zeer dat er op korte termijn budget vrij wordt gemaakt voor het monitoren van zoönosen en het faciliteren van kennisdeling. Wij vinden het borgen van volksgezondheid echter bovenal een taak van het Rijk en niet van provincie of gemeente. Bij de Voorjaarsnota 2012 hebben de Staten voor de verlening van vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 3,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Uit antwoorden op onze vragen blijkt dat over de periode september 2012 t/m december 2013 er bovenop deze beschikbaar gestelde middelen bij de vergunningen een dekkingstekort van 3,7 miljoen euro was. Nu wordt in de Voorjaarnota gevraagd om in te stemmen met een reservering van 5,5 miljoen euro voor het verlenen van deze Nbvergunningen.

Ik wil u er aan herinneren dat wij bij de legesverordening hebben ingestemd met een verlaging van Nb-leges van €3.206 naar €656. Tot nu toe was 2013 goed voor een verliespost van €915.000. Wanneer we deze lijn vasthouden betekent dit een verlies van ruim 2,2 miljoen euro voor heel 2013. Volgens onze fractie is de legesverordening haar doel voorbijgeschoten. Wij stellen voor om de leges voor Nb-vergunningen per direct terug te brengen van 656 euro naar 3206 euro, het oude bedrag, en om vanaf 1 januari 2014 de legesverordening kostendekkend te maken. We dienen daarom een amendement op de legesverordening in. Hiermee creëren we ruimte op de balans zowel voor 2013 als voor 2014, samen goed voor ongeveer 2,2 miljoen euro, en dus 5,5 miljoen in 2014. Met deze extra ruimte op de balans stellen we tevens voor om de voorliggende voorstellen van de diverse fracties zo goed mogelijk uit te voeren en tevens 2,2 miljoen extra uit te trekken voor toezicht en handhaving van de Stikstofverordening. Zeker in deze overgangssituatie in de veehouderij en op grond van eerdere rapportages lijkt ons een stevigere inzet op toezicht en handhaving in het belang van onze provinciale doelen. We dienen daarom een amendement op de Voorjaarsnota in.

Eerder sprak ik over de begroting van 2012. Mij viel op dat er na behandeling in december 2012 – u begrijpt dat die mij goed bijgebleven is vanwege andere zaken – een overschot was of zou moeten zijn van 6,3 miljoen euro. En dat heeft ons bevreemd, zeker in het licht van het tekort in de Voorjaarsnota 2013. Mijn vraag aan de gedeputeerde is dan ook wat er is gebeurd met het overschot in 2012. Als we daarover duidelijkheid krijgen, zouden wij deze 6,3 miljoen graag willen betrekken bij de behandeling van deze Voorjaarsnota.

In de commissie CS (Cultuur en Samenleving) hebben wij al onze zorgen geuit over de jeugdzorg. De komende jaren krijgen gemeenten diverse taken overgeheveld die voorheen door het Rijk of door de provincies werden uitgevoerd. Het geld voor de jeugdzorg is niet geoormerkt en levert een extra druk op het goed maken van afspraken tussen provincie en gemeentes.Tot aan 2015 zullen er voor de jeugdzorg een veelvoud aan samenwerkingsverbanden ontstaan tussen gemeentes onderling en tussen gemeentes en jeugdzorginstellingen. Ons verzoek aan de gedeputeerde is om samen met gemeenten een draaiboek voor de overdracht van de jeugdzorg te maken, waarin de diverse samenwerkingsverbanden en de daaruit volgende afspraken duidelijk worden vastgelegd. Op die manier kunnen wij er gerust op zijn dat ten tijde van de overdracht een provinciale dekking van zorg gegarandeerd is en knelpunten zijn erkend en/of opgelost. Wij dienen daarover een motie in.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer