Instelling fondsen 2e tranche Inves­te­rings­agenda


20 juni 2013

Voorzitter, de provincie zet in op de ontwikkeling van kennis middels het Innovatiefonds. Het is een fors bedrag: 125 miljoen euro voor ongeveer 250 bedrijven. Wij vinden dat per consortium een redelijk hoog bedrag en wij vragen ons eigenlijk af of MKB-bedrijven zo’n bedrag van ongeveer een half miljoen euro wel kunnen terugbetalen. Met de investering in zo’n (Pre-)Seed, Early Stage en Growth fasen neemt de provincie ook grotere risico’s. Nu wordt geschat dat de eerste vier jaar een verlies kan optreden van 37,5 miljoen euro. Wij vinden dat een veel te hoog bedrag. De afschrijving op de waarde van het fonds mag wat ons betreft maximaal 10% bedragen, ofwel 12,5 miljoen euro. We vinden dat Provinciale Staten op de hoogte moeten worden gehouden van de uitputting van het Innovatiefonds. We dienen daarom een amendement in.

In het Groen Ontwikkelfonds is veel afhankelijk van de manifestpartners. Het enige wat echt duidelijk wordt over de manifestpartners is dat ze 160 miljoen euro bijdragen. Wat welke partner precies inbrengt is ons niet duidelijk. Het lijkt hoofdzakelijk een financiële onderbouwing maar wij missen de ecologische onderbouwing. Daarover kunnen wij als partij duidelijk zijn. Voor ons staat de ecologie voorop en we zouden liever zien dat we kijken hoever we de hele EHS qua areaal en kwaliteit kunnen realiseren. Wij zouden liever zien dat de planologische invulling door ontwikkelingen, al of niet maatschappelijk verantwoord, daaraan ondergeschikt is. Wij vinden dit heel belangrijk en wij willen van de gedeputeerde horen hoe hij die borging gaat aanpakken.

Met het Breedbandfonds kunnen we ook de filedruk verminderen. Telewerken of het nieuwe werken heeft tot doel om ofwel vanuit huis of vanuit decentrale kantoorlocaties te werken. Bedrijven die op een dergelijke decentrale kantoorlocatie een of meer kantoren huren voor hun werknemers dragen bij aan verlaging van het aantal autokilometers en dus het energieverbruik. Vanwege het integrale karakter vinden wij dat initiatieven die kunnen aantonen dat zij bijdragen aan deze doelstelling moeten kunnen rekenen op een extra bijdrage in de financiering uit het Breedbandfonds. We dienen daarom een amendement in.

In het huidig economisch klimaat ondervinden maatschappelijke instellingen op non-profit basis, zoals bibliotheken, musea, theaters en zwembaden (wij hebben zojuist al een voorbeeld besproken) problemen met het sluitend krijgen van de begroting. Voor deze instellingen vormt de energierekening vaak een aanzienlijke kostenpost. Verlaging van de vaste lasten draagt direct bij aan het verbeteren van de exploitatierekening en vermindert de subsidieafhankelijkheid op de lange termijn. Deze instellingen beschikken vaak niet over voldoende financiële reserves. Om die reden vinden wij het gewenst dat de provincie een extra bijdrage levert ten behoeve van de investering in een duurzamer energiesysteem, ook omdat die bibliotheken, musea en theaters al grotendeels ondersteund worden door gemeentes en zij geen eigen middelen hebben. We dienen daarom een amendement in.

Biovergisting gebaseerd op mest is tijdens de expertmeeting aangemerkt als niet duurzaam; biovergisting gebaseerd op afvalverwerking uit de voedingsmiddelen industrie zou beter aangepakt kunnen worden door in te zetten op zorgvuldiger omgang met voedingsmiddelen onder een kopje "energiezuinig voedsel". Hierin zou ook een onderdeel passen om alternatieven voor vlees te promoten. Het is dus een integraal onderdeel.

Over de inzet van windenergie en de mate van duurzaamheid verschillen de meningen; om die reden vinden wij dat windenergie in deze tranche niet moet worden opgenomen. Een algemeen probleem bij lokale kleinschalige opwekking van energie is de opslag van de energie. Een kansrijke methode voor opslag van energie is de methode die gebruikt wordt bij elektrische vervoersmiddelen. Deze insteek werkt ondersteunend aan de provinciale doelstelling van 200.000 elektrische auto’s in 2020. Wij hebben deze verschillende punten samengevat in een amendement.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer