Wijziging Veror­dening ruimte 2012, kaartaan­pas­singen 4


1 november 2013

Eerste termijn
Voorzitter! Ons is gevraagd in te stemmen met een voorstel tot wijziging van de begrenzing van de EHS in Steenbergen. Daarover gaat onze bijdrage. Ik denk dat wij het er allemaal over eens zijn dat wij zorgvuldig moeten omgaan met de Verordening ruimte en de daarin geldende regels, met name als het gaat om natuur. Er is niet voldoende natuur en de natuur die we hebben, moeten we zo goed mogelijk beschermen.

Ik neem u in gedachten mee naar een prachtig stukje natuur met beschermde vogels zoals grutto’s en de kemphaan. Het gebied Roode Weel valt binnen de groenblauwe mantel en is een gebied van bovenregionaal belang. Dit gebied functioneert al decennialang als natte natuurparel met botanische, hydrologische en ornithologische waarde.

In het voorstel gaat het om ruim zeven hectare eeuwenoude, natte begraasbare graslanden langs de kreken van het complex Roode Weel. In het bestemmingsplan buitengebied van Steenbergen wordt het omschreven als belangrijk natuurgebied, met als doel het herstel van natuurlijke watersystemen, herstel van plasdraszones, herstel van kwelwater en het meanderen van beken. Hier gelden beperkingen ten aanzien van stedelijke, agrarische en recreatieve ontwikkelingen.

De belangrijkste vraag die we ons in het voorstel moeten stellen is of hier sprake is van aantasting van EHS, of dat een meerwaarde oplevert en of in dezen de juiste procedure gevolgd is.

Er is geen sprake van aantasting van de EHS om ecologische redenen, maar uitsluitend om economische redenen. Het gebied houdt dezelfde oppervlakte, alleen de bestemming verandert. Daarom had hier artikel 4.6 van de Verordening ruimte moeten worden toegepast en had er ook compensatie moeten plaatsvinden. Dat is allemaal niet gebeurd. Wij vinden dat wij ons moeten afvragen wie nu eigenlijk de initiatiefnemer van dit voorstel is en stellen die vraag ook aan de gedeputeerde. Volgens de procedure had dit de gemeente moeten zijn, toch lijkt alles erop te wijzen dat hier een agrariër direct via de provincie dingen gedaan probeert te krijgen. Dat punt heeft de heer Wagemakers van de PvdA ook al aangekaart.

In de brief van de gemeente staat, dat zij akkoord gaat als de provincie dat vraagt. Dat lijkt ons toch een verkeerde manier van werken.

Wij hebben het advies van de gebiedscommissie goed bekeken en een en ander nagevraagd. De gebiedscommissie was in het geheel niet positief over dit voorstel. Sterker nog, verschillende partijen zoals de BMF (Brabantse Milieufederatie) en Brabants Landschap waren in eerste instantie niet akkoord. Het is ook vreemd om van de voorzitter van de gebiedscommissie te horen, dat de hele commissie vóór het voorstel zou zijn. Dat er nu dan toch briefje van de gemeente ligt, vinden wij niet juist. Waar is het draagvlak van de omgeving? Heeft de gemeenteraad ermee ingestemd of is de brief strikt een brief van het college van de gemeente Steenbergen?

Het omploegen van grond met bestemming EHS is al in 2009 en 2010 zonder vergunning gebeurd. Wat ons betreft had de gemeente Steenbergen toen al moeten ingrijpen en anders had de provincie dat moeten doen. Wij vinden het niet stroken met het groenbeleid dat wij hier hebben afgesproken als het nu wordt omgedraaid en wat is aangetast gewoon gebruikt gaat worden en wat er nog is, beheerd gaat worden. Er moet een meerwaarde zijn voor de provincie anders zal dit leiden tot een precedentwerking waar wij ons moeilijk tegen kunnen verzetten. Het is dan ook betreurenswaardig dat het college deze casus aanhaalt als een voorbeeld van het uitwerken van het nieuwe beleid. Dit is niet het beleid dat wij in onze Staten hebben geaccordeerd. Wij moeten deze gebieden blijven beschermen. Dat is belangrijk. Ik vraag de Staten dit nogmaals goed te bekijken en een en ander te overdenken. Wij wachten het antwoord af en komen in tweede termijn eventueel met een amendement.

Tweede termijn
Voorzitter! We hebben in onze bijdrage in eerste termijn voldoende aangetoond dat het gebied als geheel, inclusief deze zeven ha., natuurwaarde had. Sterker nog de beelden van google earth uit 2006/2007 van voor de ingreep van de agrariër tonen onomstotelijk dat het gebied ingericht was om dienst te doen als natte natuurparel en als leefgebied voor beschermde en zeldzame vogels. Ja, dat zijn beschermde soorten. Vandaar dat compensatie absoluut op haar plaats is en vandaar dat wij zeggen dat de provincie verkeerd gehandeld heeft en het verkeerde artikel heeft gehanteerd. Het gaat niet om ecologische redenen maar om economische redenen. Wij hebben geen antwoord gehad op onze vraag waarom die keuze is gemaakt en ook niet op de vraag waarom er geen compensatieplan is en waarom het niet gecompenseerd wordt. Mevrouw Spierings sprak daar zojuist ook over.

Het overgebleven deel, vier van de zeven ha., gaat intensief gebruikt worden. Dat betekent de facto dat het gebied gehalveerd is. Wij vinden de ecologische aantasting dusdanig dat wij niet met dit voorstel kunnen instemmen. Het past nog steeds niet in het groenbeleid. Er kan gecompenseerd worden binnen de EHS. Er staat ons een immense opgave te wachten. Wij komen 120 miljoen euro tekort. Ook al ligt het bij de gedeputeerde op de plank als een schoolvoorbeeld van hoe het moet, wij vinden dit niet voldoende. Als wij zo doorgaan, komen wij tekort in het Groenfonds. Bovendien scheppen wij hiermee een precedent voor andere gevallen die bij de provincie komen aankloppen. Volgens de gedeputeerde staat de deur hier open. De toekomst zal het leren. Ik kan niet vooruitkijken, maar om dat voor te zijn hebben wij een amendement ingediend.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer