Wijziging van Veror­dening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6 en aanvullend besluit ten behoeve van het Voor­be­rei­dings­be­sluit zorg­vuldige veehou­derij


1 november 2013

Eerste termijn
Voorzitter! 50PLUS kwam met een reactie uit het hart. Ik voel daar wel in mee.

Het opheffen van de bouwstop met de extra voorwaarden voor de hele veehouderij leidt bij ons wel tot een aantal vragen. In het stuk staat dat het vooral gaat om verplaatsingen omdat er knelpunten zijn. De heer Smeulders van GroenLinks wees daar al op. Ik kan mij echter niet aan de indruk onttrekken dat het ook over uitbreidingen gaat. Zoals de GGD heeft aangegeven en in het Brabant Beraad naar voren is gekomen, er is een direct verband tussen veedichtheid en de risico’s op uitbraak van zoönose. Wij vinden het dan ook niet gerechtvaardigd dat wij hier gaan praten over extra voorwaarden waarmee een sector toch kan uitbreiden en daardoor de risico’s vergroten. Ik vind dat te gemakkelijk gedacht.

Hoe gaan wij dan om met deze nieuwe voorwaarden zonder een BZV? Die is namelijk nog niet helemaal duidelijk. Als wij extra maatregelen treffen voor de volksgezondheid, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat met het potdicht maken van stallen en met het gebruik van technische middelen zoals luchtwassers het dierenwelzijn in het geding komt. Wij zien liever dat er gestreefd wordt naar meer schaalverkleining (de toegevoegde waarde waarover de gedeputeerde vaak spreekt).

Wij kunnen in grote lijnen meegaan met het voorstel van de PvdA. Wij vinden dat er een dialoog moet zijn over volksgezondheid, met name over de geitenhouderij. Ik refereer aan de woorden van de heer Mondriaan van de fractie van 50PLUS en denk dat hij niet de enige is die er zo over denkt. Wat ons betreft is het zekerheid voor alles.

Ik deel de mening van de PVV dat dit voorstel in korte tijd tot stand is gekomen, dat er haken en ogen aan zitten en dat het ter sprake is gekomen in een vergadering die nogal wat tumult heeft opgeleverd. Daarop komen wij nog terug in het interpellatiedebat.

Tweede termijn
Voorzitter! Ook wij hebben ons nog niet laten overtuigen door de argumenten die over tafel zijn gekomen. Wij vinden het ook niet zo noodzakelijk om op deze korte termijn in te stemmen met het opheffen van de bouwstop. Volgens ons zijn er genoeg bezwaren geuit. Die bezwaren zijn niet ontkracht, noch door andere fracties noch door de gedeputeerde.

Het opheffen van de bouwstop leidt tot schaalvergroting. Waarom zou je anders een bouwstop opheffen? In het Brabantberaad is heel duidelijk naar voren gekomen en het is zelfs opgenomen op aanraden van de GGD en ondersteund door alle partijen dat er een direct verband is tussen schaalvergroting, meer dieren, en de risico’s op ontstaan van zoönose. Ik wil benadrukken dat het in veel gevallen niet zo veel uitmaakt of een bedrijf heel erg afgelegen ligt of bij een dorp, zeker als de stal helemaal dicht is. Het gaat uiteindelijk om de vraag wie ermee geconfronteerd wordt. Dat kunnen ook mensen zijn die in stallen werken. Als die eenmaal besmet zijn, is het goed mogelijk dat ook andere mensen besmet raken. Dat is de afgelopen periode ook gebleken. Dat is voor ons de voornaamste reden dat wij nu niet kunnen instemmen met het opheffen van de bouwstop.

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer