Wijziging Veror­dening ruimte 2014, kaartaan­pas­singen 4


2 oktober 2015

Voorzitter. We willen ons bij de wijzigingen van de Verordening ruimte toeleggen op de bestemmingswijziging op Landgoed Gorp en Roovert; een waardevol landgoed met EHS-bestemmingen en gelinkt aan een Natura 2000-gebied.

Uit het vandaag vast te stellen document waarin de kaartaanpassingen staan toegelicht, blijkt dat vanuit de provinciale ambitie om de Ecologische Hoofdstructuur niet te laten toenemen, is besloten om daarom 202 hectare EHS bij Landgoed Gorp en Roovert te verwijderen. De reden dat dit ecologisch acceptabel is, is volgens het college dat het landgoed dermate robuust is dat door verwijdering van 202 hectare de Ecologische Hoofdstructuur in het gebied nog steeds optimaal kan functioneren. Hiervoor in de plaats wordt 115 ha toegevoegd aan de EHS in Reusel de Mierde. Wij vinden het lovenswaardig dat het college zich inspant om dat gebied te versterken. Je moet kansen pakken daar waar die zich voor doen. Als onze fractie het goed begrijpt, is alles in goed overleg gegaan met betrokkenen, waaronder het Brabants Landschap en het waterschap. Dus zeker lof daarvoor.

Wij zitten wel met de volgende vragen:
- Waarom komen de aantallen hectares niet overeen? Er verdwijnt immers 202 ha en er komt 115 ha terug. Dat is volgens onze fractie niet in lijn met de afspraken die wij gemaakt hebben over de EHS.
- Waarom is er gekozen voor dit gebied, dat gezien de ligging zeer waardevol is vanwege de samenhang met Kempenland West?

Alhoewel de gronden, 202 ha, nu ook intensief of intensiever worden gebruikt want het is landbouwgrond als ik het goed zie op de kaart, verdwijnt er wel een bepaalde beschermde status. Met een EHS status is er wel een mogelijkheid om gronden te gebruiken voor omschakeling van de landbouw; iets wat volgens ons beter past bij een landgoed. Dat brengt ons bij de vraag welke bescherming de gronden krijgen als er geen EHS bestemming meer op ligt. Na ons besluit hier zijn we aangewezen op de bestemmingsplannen van de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek en op de Natuurbeschermingswet. Intensiever gebruik voor landbouw en veehouderij wordt mogelijk. Ik denk dat dit een koers is die we niet willen als Brabant. Deze ontwikkeling zou jammer zijn voor dit mooie stuk Brabant. Kan de gedeputeerde toezeggen aan het gebied toch een beschermde status toe te voegen eventueel in overeenstemming met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek en met de landeigenaren?

De EHS is in begin jaren negentig in een zorgvuldig proces tot stand gekomen, vanuit een ecologische onderbouwing. Het gaat hier om een samenhangend robuust natuurgebied. Het verwijderen van de EHS op deze locatie in een omvang van 202 hectaren terwijl in dit gebied juist de samenhang zou moeten worden versterkt, kan volgens onze fractie wel degelijk nadelige gevolgen hebben voor de Natura 2000-gebieden. De EHS Gorp en Roovert stamt uit 2002. Helaas is het niet verder van de grond gekomen, maar wij moeten het niet zomaar opgeven. Op zijn minst kunnen deze gronden later worden aangewend voor landbouw die bijdraagt aan Natura 2000-doelen, zoals het herstel van de hydrologie - mevrouw Klitsie noemde het ook al - vermindering van ontwatering en het terugdringen van intensieve bemesting. Wij stellen de gedeputeerde voor om dit onderdeel nu niet af te hameren maar het nog eens met de Staten onder de loep te nemen en te bezien wat wij samen met eigenaren en gemeenten nog kunnen ondernemen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer