Amen­dement Cumu­la­tieve toets gemengd landelijk gebied


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat aan artikel 7.2 van de verordening

7.2 (Vollegronds)teeltbedrijven
1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in de gemengd landelijk gebied:
a. kan voorzien in een vestiging of een uitbreiding van een (vollegronds)teeltbedrijf mits de toelichting een verantwoording bevat waaruit blijkt dat de omvang noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering;
b. kan bepalen dat de bouw of uitbreiding van kassen tot ten hoogste 5000 m2 is toegestaan, mits uit een onderzoek in de omgeving van het initiatief blijkt dat er geen gebruik gemaakt kan worden van bestaande kassen.
2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid kan binnen het bouwperceel voorzien in:
a. de bouw of de uitvoering van permanente teeltondersteunende voorzieningen;
b. een niet-agrarische functie overeenkomstig artikel 7.10 tot en met 7.14.

De volgende tekst wordt toegevoegd:

3. Het is verplicht om een cumulatieve toets uit te voeren waarin de effecten van uitbreidingen/omschakeling van teeltondersteunende voorzieningen op natura2000 gebieden in beeld zijn gebracht. Bij nadelige effecten op de natuur zullen uitbreidingen en/of omschakelingen niet mogelijk zijn.

Toelichting
De nadelige effecten op de Brabantse Natura2000 van teeltondersteunende voorzieningen, omschakelingen en uitbreidingen zijn binnen de huidige verordening niet duidelijk in beeld. Het gaat daarbij specifiek om de cumulatieve effecten waarvan een duidelijk beeld ontbreekt. Middels een verplichte cumulatieve toets worden de eventuele negatieve effecten op Natura2000 gebieden beter in beeld gebracht.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, OSN, 50+