Amen­dement Cumu­la­tieve toets groen­blauwe mantel


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat aan artikel 6.2 van de verordening

6.2 (Vollegronds)teeltbedrijven
1. Een bestemmingsplan gelegen in de groenblauwe mantel:
a. kan voorzien in een vestiging van en omschakeling naar een (vollegronds)teeltbedrijf alsmede uitbreiding van een bestaand (vollegronds)teeltbedrijf, mits de toelichting een verantwoording bevat waaruit blijkt dat:
I. de omvang noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering;
II. er een positieve bijdrage wordt geleverd aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;
b. bepaalt dat de bouw of uitbreiding van kassen niet is toegestaan;
2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid kan binnen het bouwperceel voorzien in:
a. de bouw of de uitvoering van permanente teeltondersteunende voorzieningen tot ten hoogste 3 hectare;
b. een niet-agrarische functie overeenkomstig artikel 6.10 tot en met artikel 6.12.

De volgende tekst wordt toegevoegd:

3. Het is verplicht om een cumulatieve toets uit te voeren waarin de effecten van uitbreidingen/omschakeling van teeltondersteunende voorzieningen op natura2000 gebieden in beeld zijn gebracht. Wanneer er nadelige effecten optreden op de natuur zullen uitbreidingen en/of omschakelingen niet mogelijk zijn.

Toelichting
De nadelige effecten op de Brabantse Natura2000 van teeltondersteunende voorzieningen, omschakelingen en uitbreidingen zijn binnen de huidige verordening niet duidelijk in beeld. Het gaat daarbij specifiek om de cumulatieve effecten waarvan een duidelijk beeld ontbreekt. Middels een verplichte cumulatieve toets worden de eventuele negatieve effecten op Natura2000 gebieden beter in beeld gebracht.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, OSN, 50+