Amen­dement Geen volledige provin­ciale bijdrage aan POP3


14 december 2018

Amendement Geen volledige provinciale bijdrage aan POP3


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 14 december 2018,

behandelend het Statenvoorstel 82/18 4e (Slot) begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019;


besluiten, dat de volgende tekstpassage vervalt:

  • “3 Instemmen met het maken van een uitzondering op het (PS-)instellingsbesluit inzake reserve Europese Programma’s: POP3, en besluiten dat het hierin opgenomen bedrag niet alleen beschikbaar is voor cofinanciering van de EU-bijdrage voor POP3-subsidies (zoals in uw instemmingsbesluit van september 2016 bepaald) maar ook voor een volledige bijdrage voor een projectsubsidie als dat nodig zou blijken te zijn.”.


Toelichting
POP3-gelden worden in grote mate besteed aan herstel van natuurschade die is aangericht door intensieve veehouderij en landbouw. Om de negatieve effecten van de sector op natuur structureel te verminderen, zouden overheidsmiddelen massaal ingezet moeten worden op aanpak van de bron – transitie naar natuurinclusieve landbouw en verkleining van het aantal landbouwdieren – i.p.v. symptoombestrijding; het herstellen van de schade.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV

Tegen

PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, D66, 50+, CU-SGP