Amen­dement geurnorm bij ruim­te­lijke ontwik­keling


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat aan artikel

3.1 Zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit

de volgende tekst wordt toegevoegd:

De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied bevat een verantwoording dat:

is aangetoond dat de kans op geurhinder, voorgrond en achtergrond afzonderlijk beschouwd, op geurgevoelige objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12% en in het buitengebied niet hoger is dan 20%

Toelichting
Als de norm voor de voorgrondbelasting van geur komt te vervallen, wordt de geurbelasting veroorzaakt door de veehouderij die voor dat geurgevoelige object dominant is niet meer berekend en groeit de kans op een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat in het Brabantse buitengebied.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, OSN, 50+

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer