Amen­dement VR Mest­ver­gisting mili­eu­ca­te­gorie 4 plus


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de herziene Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat aan passage 2.2. Gemengd landelijk gebied, onder c Mestverwerking op pagina 85, de volgende tekst wordt toegevoegd:

Mestvergisters zijn chemische installaties met alle mogelijke gevaren voor natuur, milieu en volksgezondheid. In afwijking van wat door de VNG is bepaald, worden deze installaties slecht toegelaten op een bedrijventerrein met een milieucategorie van 4 of hoger. Uitbreidingen van bestaande mestvergisters die niet op een daartoe geschikt bedrijventerrein staan, worden om diezelfde redenen niet toegestaan.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, 50+

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, OSN

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer