Amen­dement mest­be­werking en mest­ver­werking zijn niet duurzaam


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de herziene Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat in passage 3.8 Ruimte voor duurzame energie (pagina 41), de volgende tekst wordt verwijderd:

Door mestverwerking te combineren met het opwekken van energie vindt verwaarding van de mest plaats. Dit biedt economisch perspectief, leidt tot synergie tussen activiteiten, een verwaarding van reststromen en een lagere CO2-uitstoot. Dit draagt daarom bij aan een duurzame oplossing van het mestoverschot.

Toelichting
Deze passage hoort niet thuis in de passage over duurzame energie.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, D66, GL, PvdD, OSN, 50+

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV

Lees onze andere moties

Amendement VR 2 GVE is grondgebonden

Lees verder

Amendement VR Mestvergisting milieucategorie 4 plus

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer