Amen­dement: Natuur­com­pen­satie 380kV


17 december 2021

Amendement: Natuurcompensatie 380kV


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 17 december 2021,

behandelend het Statenvoorstel 74/21 Ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost,

besluiten,

dat beslispunt 2 komt te luiden:

  1. Aan te sluiten bij het besluit van GS tot het uitbrengen van een formele pro-forma zienswijze op het ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost, met dien verstande dat daaraan de volgende passage wordt toegevoegd: Wij benadrukken dat een extra inspanning moet worden verricht voor het tijdig beschikbaar krijgen van alle compensatiegronden met alle mogelijke middelen die daarvoor ter beschikking staan. De uitvoering van de maatregelen in het kader van de natuurcompensatie start in de aanlegfase, en waar mogelijk wordt een tijdslimiet verbonden aan de afronding van de uitvoering.


Toelichting
Dit amendement dient er toe om het provinciale belang van natuur veilig te stellen. Een dergelijk groot project zorgt voor een zeer omvangrijk verlies van de Brabantse natuur. Een aantal zienswijzen refereert daar ook aan, zoals de zienwijze van Natuurmonumenten. Bij activiteiten die aantasting geven van natuurwaarden, móet de compensatie gelijktijdig met het besluit waarin de aantasting wordt mogelijk gemaakt, worden vastgelegd en geborgd. Er wordt onzekerheid geschetst of dat in deze situatie mogelijk is. Het beschermen van de natuur is een kerntaak van de provincie, en dat moet voldoende geborgd worden. Op het moment van ter inzagelegging van het ontwerp- inpassingsplan zullen naar alle waarschijnlijkheid de daarvoor in aanmerking komende percelen immers nog niet beschikbaar gekomen zijn, zodat de fysieke natuurcompensatie op dat moment nog niet juridisch geborgd kan worden en nog niet uitvoerbaar is. Aan de totstandkoming van het ontwerp- inpassingsplan is sinds 2009 een intensief traject van samenwerking voorafgegaan, er is onzes inziens voldoende tijd geweest om een start te maken met het beschikbaar krijgen van percelen.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

SP,
Nico Heijmans


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, PVV, D66, 50+, CU-SGP