Motie Tijdige inspraak bij ontei­gening


17 december 2021

Motie: Tijdige inspraak bij onteigening


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 17 december 2021;

Behandelend het Statenvoorstel 22/21 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan Tongelreep;


constaterende dat

  • de provincie Noord-Brabant achterloopt met de realisatie van natuur;
  • onteigening nu ingezet wordt bij de realisatie van het provinciaal inpassingsplan Tongelreep en provinciaal inpassingsplan Ulvenhoutse bos;

overwegende dat

  • er meer beheerplannen zijn die uitgevoerd moeten gaan worden;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om een overzicht te maken van de beheerplannen en per beheerplan aan te geven of voor realisatie een provinciaal inpassingsplan nodig is en of er daarbij (naar verwachting sprake zal zijn van een traject waarbij) onteigening wordt ingezet;
  • indien dat het geval is betrokkenen tijdig te wijzen op hun mogelijkheid tot inspraak, en om in de planning rekening te houden met voldoende tijd tussen inspraak en behandeling in PS;
  • PS periodiek, minimaal jaarlijks, op de hoogte te houden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

SP,
Irma Koopman


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Natuurcompensatie 380kV

Lees verder

Motie Deskundige, technische beoordeling wijzigingsverordening Seppe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer