Motie Deskundige, tech­nische beoor­deling wijzi­gings­ver­or­dening Seppe


4 februari 2022

Motie: Deskundige, technische beoordeling wijzigingsverordening Seppe


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 4 februari 2022;

behandelend het Statenvoorstel 79/21 Tweede wijzigingsverordening Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant;


constaterende dat

  • het gerenommeerd instituut Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft geconstateerd dat de omzetting naar het luchthavenbesluit Seppe heeft geleid tot hogere Lden-grenswaarden in de handhavingspunten en grotere geluidscontouren;
  • het NLR heeft aanbevolen om aanpassingen in de rekeninvoer en overige uitgangspunten uit te voeren, om zo de gelijkwaardigheid van het luchthavenbesluit te herstellen;
  • deze benodigde aanpassingen niet zijn verwerkt in de wijzigingsverordening;

overwegende dat

  • het geen gehoor geven aan de aanbeveling van het NLR als resultaat heeft dat het voorliggende Statenvoorstel de gelijkwaardigheid van het luchthavenbesluit niet hersteld;
  • de wijzigingsverordening pas in werking kan treden zodra een Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) is afgegeven door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, en zodra de aangepaste appendices door het Ministerie van I en W zijn gepubliceerd in de Staatscourant;
  • er dus nog tijd is om de wijzigingsverordening technisch te laten beoordelen door een onafhankelijk kennisinstituut als het NLR;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • het NLR opdracht te geven tot een beoordeling van de berekeningen van de geluidscontouren van deze wijzigingsverordening, in relatie tot de initieel beoogde één-op-één-omzetting en meer specifiek de omzetting van vliegbewegingen en helikopterbewegingen;
  • deze beoordeling zo spoedig mogelijk plaats te laten vinden, en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

SP,
Willemieke Arts

50PLUS,
Jan-Frans Brouwers


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50+, LB, CU-SGP

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, PVV, D66

Lees onze andere moties

Motie Tijdige inspraak bij onteigening

Lees verder

Motie Compensatie realiseren alvorens te kappen voor busremise Breda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer