Motie Compen­satie reali­seren alvorens te kappen voor busremise Breda


4 februari 2022

Motie: Compensatie realiseren alvorens te kappen voor busremise Breda


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 4 februari 2022;

behandelend de Begrotingswijziging 2/22 Ontwikkeling nieuwe busremise Breda;


constaterende dat

  • de koopovereenkomst van de grond van de gemeente Breda, met als doel om hier een busremise te ontwikkelen, al door de provincie is ondertekend;
  • voor de realisatie van de busremise bomen gekapt gaan worden, en dat het terrein wordt ontdaan van groen;
  • momenteel een ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd naar de aanwezige flora en fauna, op basis waarvan maatregelen worden getroffen om beschermde flora en fauna te mitigeren en/of te compenseren;
  • er nog geen compensatieplan is opgesteld;

overwegende dat

  • het aannemelijk is dat het ecologisch onderzoek uitwijst dat in het groen op het terrein beschermde soorten leven;
  • er in de nabije omgeving van het terrein erg weinig ander groen meer is;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • om, in het geval dat er compensatie en/of mitigatie gerealiseerd moet worden, zeker te stellen dat de compensatie en/of mitigatie compleet is gerealiseerd vóórdat het terrein voor de remise wordt ontdaan van het groen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld


Status

Verworpen

Voor

PvdD, LB, CU-SGP

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+